El projecte consisteix en l’assessorament prestat per ENT en l’actualització de l’eina de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística municipal, i la creació de l’eina per el càlcul de les emissions per la planificació municipal derivada (PPU, etc.), que ofereix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Amb l’aprovació de la Llei 21/2013 de 9 desembre d’avaluació ambiental, la planificació urbanística municipal està subjecta, amb caràcter obligatori, a l’adopció de mesures que permetin prevenir i reduir el seu impacte i la seva adaptació al canvi climàtic.

L’eina calcula les emissions de CO2 associades als consums d’energia d’usos residencials, equipaments, terciari i industrial; cicle de l’aigua; gestió de residus; i mobilitat. Per al cas del planejament derivat es detalla el càlcul per a equipaments esportius i no esportius, i per a usos terciaris, per comerç i oficines.

autoria

ENT environment & management

data

2015-2017

client

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya