Aquest estudi va ser encarregat per l’Ajuntament d’Igualada, amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya. Es va realitzar una anàlisi descriptiva i de l’evolució del contingut d’impropis a la fracció orgànica (FORM) als municipis catalans, per a posteriorment definir, a partir de tècniques economètriques, una metodologia que permetés determinar els factors que expliquen el nivell d’impropis en la FORM dels municipis, i la intensitat amb què aquests hi incideixen.

Finalment, es va estimar un model que determinava els nivells d’impropis dels municipis en funció del sistema de recollida, del nivell de recollida selectiva, dels nivells de renda, de la densitat del municipi i de l’obligatorietat de realitzar la recollida de FORM en bosses compostables; observant que es generen menors nivells d’impropis realitzant recollida porta a porta, assolint majors nivells de recollida selectiva i obligant a realitzar la recollida de FORM amb bosses compostables.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

Este estudio fue encargado por el Ayuntamiento de Igualada, con la financiación de la Agència de Residus de Catalunya. Se realizó un análisis descriptivo y de evolución del contenido de impropios en la fracción orgánica de los residuos municipales de los municipios catalanes, para posteriormente definir, a partir de técnicas econométricas, una metodología que permitiera determinar los factores que explican el nivel de impropios en la fracción orgánica, y la intensidad con la que estos inciden.

Finalmente, se estimó un modelo que determinaba los niveles de impropios de los municipios en función del sistema de recogida, del nivel de recogida selectiva, de los niveles de renta, de la densidad del municipio y de la obligatoriedad de realizar la recogida de la fracción orgánica en bolsas biodegradables; observando que se generan menores niveles de impropios realizando recogida puerta a puerta, consiguiendo mayores niveles de recogida selectiva y obligando a realizar la recogida de la fracción orgánica con bolsas biodegradables.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Ajuntament d’Igualada[/client_es]In this project, commissioned by the Waste Agency of Catalonia (ARC) and by Igualada Municipal Council, a methodology was determined to identify and quantify the main causes for the presence of impurities level in separately collected biowaste, using econometric techniques.

Some proposals were also made for its reduction.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2009[/data_en]
[client_en]Ajuntament d’Igualada[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Ajuntament d’Igualada