L’informe va oferir la redacció dels apartats d’impacte econòmic i pressupostari per la memòria d’anàlisi d’impacte normatiu de la Llei de residus i sòls contaminats impulsada per la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus pertanyent a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. El Projecte de llei fou aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca el dia 22 de juny de 2018, i la Llei entrà en vigor el febrer de 2019 (Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

autoria

ENT environment & management

data

2018

client

Govern de les Illes Balears