L’ Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix, per primera vegada, el Compte de fluxos de materials (CFM) amb l’objectiu de descriure les interaccions entre l’economia i el medi ambient. Tot el procés estadístic i metodològic ha comptat amb el suport tècnic d’ENT.
Aquesta estadística dona informació sobre la sostenibilitat del model econòmic català i determina la intensitat del consum de materials procedents del medi natural o d’altres economies en els processos productius. El càlcul s’ha elaborat adaptant a l’àmbit de Catalunya la metodologia harmonitzada, definida per l’oficina estadística de la Unió Europea (Eurostat).
L’anàlisi dels fluxos de materials que circulen a través d’un sistema econòmic permet mesurar la dimensió física de l’ús de recursos per part d’una societat i cercar conclusions en relació amb el seu impacte mediambiental. Aquesta metodologia produeix indicadors que faciliten una visió general de la dimensió física de l’economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels materials que entren i surten del sistema econòmic.
D’acord amb els comptes elaborats, l’economia catalana ha consumit 49,1 milions de tones de materials l’any 2015. Les matèries primeres extretes dels ecosistemes catalans (extracció domèstica) equivalen al 71% del consum de materials a Catalunya, mentre que el balanç comercial amb l’estranger i amb la resta de l’Estat representa el 29%. A Espanya i a Europa, els percentatges d’extracció domèstica són superiors (80% i 85% respectivament, el 2015), fet que indica que l’economia catalana depèn més de les importacions.
La relació entre la població i el total de materials utilitzats per l’economia catalana (consum domèstic de materials per habitant) situa Catalunya en 6,6 tones per habitant l’any 2015, xifra inferior a la d’Espanya (8,8 tones per habitant) i a la de la UE-28 (13,2 tones per habitant).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accedeix a totes les dades[/link]El Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) ofrece, por primera vez, la Cuenta de flujos de materiales (CFM) con el objetivo de describir las interacciones entre la economía y el medio ambiente. Todo el proceso estadístico y metodológico ha contado con el apoyo técnico de ENT.
Esta estadística da información sobre la sostenibilidad del modelo económico catalán y determina la intensidad del consumo de materiales procedentes del medio natural o de otras economías en los procesos productivos. El cálculo se ha elaborado adaptando al ámbito de Cataluña la metodología armonizada, definida por la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat).
El análisis de los flujos de materiales que circulan a través de un sistema económico permite medir la dimensión física del uso de recursos por parte de una sociedad y buscar conclusiones en relación con su impacto medioambiental. Esta metodología produce indicadores que facilitan una visión general de la dimensión física de la economía y su evolución, a partir de la contabilidad de los materiales que entran y salen del sistema económico.
De acuerdo con las cuentas elaboradas, la economía catalana ha consumido 49,1 millones de toneladas de materiales en 2015. Las materias primas extraídas de los ecosistemas catalanes (extracción doméstica) equivalen al 71% del consumo de materiales en Cataluña, mientras que el balance comercial con el extranjero y con el resto del Estado representa el 29%. En España y en Europa, los porcentajes de extracción doméstica son superiores (80% y 85% respectivamente, en 2015), lo que indica que la economía catalana depende más de las importaciones.
La relación entre la población y el total de materiales utilizados para la economía catalana (consumo doméstico de materiales por habitante) sitúa Cataluña en 6,6 toneladas por habitante en 2015, cifra inferior a la de España (8,8 toneladas por habitante) y en la de la UE-28 (13,2 toneladas por habitante).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accede a todos los datos[/link]