Investigació de la Fundació ENT titulada Las tasas de residuos en España per encàrrec de l’Instituto de Estudios Fiscales.

La taxa de residus és en general la taxa que més recaptació aporta als municipis atès que el servei de recollida de residus és un servei de prestació obligatòria i amb elevats costos. En la present situació, en què les hisendes municipals estan en una situació financera complexa, aquestes taxes es presenten com una eina útil per assegurar el finançament del servei de gestió de residus.

A més d’assegurar el finançament, les taxes poden tenir com a objectiu una distribució el més justa possible de les càrregues econòmiques entre els ciutadans, tenint en compte tant criteris socials com ambientals. L’experiència demostra que les taxes de residus poden ser un dels instruments més eficaços a l’hora de promoure bones pràctiques ambientals en matèria de prevenció i reciclatge de residus.

Malgrat tot, la configuració d’aquest tribut en la majoria de municipis no explota al màxim el seu potencial en matèria ambiental, social i de recaptació. A més, actualment no es té coneixement sobre el seu grau d’aplicació ni sobre la diversitat de configuracions existents a Espanya. El projecte analitza la situació de les taxes de residus a Espanya l’any 2014, en relació amb els costos del servei, i com formula propostes de millora dirigides a les entitats locals.

autoria

Fundació ENT

data

2015

client

Finançat per l’Instituto de Estudios Fiscales