El 29 de desembre l’Alcaldia Major de Bogotà va aprovar el Decret 586 “mitjançant el qual s’adopta el model eficient i sostenible de gestió de residus de la construcció i demolició a Bogotà”. Aquesta norma és un dels resultats de la cooperació entre el consistori colombià, la Fundació ENT, l’Agència de Residus de Catalunya, Gestora de Runes de la Construcció i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès per millorar la gestió d’aquests residus.
El model aprovat pel l’Alcaldia de Bogotà vol:
– garantir la gestió correcta dels residus de la construcció i demolició
– promoure la reutilització en origen de materials i productes a les obres
– augmentar la recollida selectiva en origen per potenciar el reciclatge i la reutilització
– impulsar la restauració d’antigues explotacions mineres
– minimitzar la quantitat de residus destinats a abocador
La proposta de Bogotà es basa en l’experiència catalana de gestió de runes i s’adapta a la realitat de Bogotà, on gran part d’aquests residus s’aboquen il·legalment en estructures ecològiques de la ciutat o bé als carrers, i on bona part de la recollida de residus és informal. El decret pretén integrar els recicladors tradicionals i planifica una sèrie d’instal·lacions de tractament i de disposició final amb l’objectiu que en un horitzó proper totes les obres incorporin un pla de gestió de residus i que es garanteixi la traçabilitat dels mateixos. Alhora, les obres públiques es comprometen a emprar cada cop més materials de construcció reciclats i s’habiliten antigues explotacions mineres per acollir runes netes i restaurar els espais a les condicions inicials.
La Fundació ENT està redactant una metodologia per tal que l’experiència de Bogotà en matèria de gestió de runes es pugui aplicar en altres grans ciutats d’Amèrica Llatina. Amb aquesta activitat es posarà punt i final a la cooperació iniciada amb l’Alcaldia de Bogotà l’any 2013, que ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona a través de la convocatòria d’ajuts per al desenvolupament.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El 29 de diciembre la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobó el Decreto 586 “mediante el cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos de la construcción y demolición en Bogotá”. Esta norma es uno de los resultados de la cooperación entre el consistorio colombiano, la Fundació ENT, la Agència de Residus de Catalunya, Gestora de Runes de la Construcció y el Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès para mejorar la gestión de estos residuos.
El modelo aprobado por la Alcaldía de Bogotá persigue:
– Garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición
– Promover la reutilización en origen de materiales y productos en las obras
– Aumentar la recogida selectiva en origen para potenciar el reciclaje y la reutilización
– Impulsar la restauración de antiguas explotaciones mineras
– Minimizar la cantidad de residuos destinados a vertedero
La propuesta de Bogotá se basa en la experiencia catalana de gestión de escombros y se adapta a la realidad de Bogotá, donde gran parte de estos residuos se vierten ilegalmente en estructuras ecológicas de la ciudad o bien en las calles, y donde buena parte de la recogida de residuos es informal. El decreto pretende integrar los recicladores tradicionales y planifica una serie de instalaciones de tratamiento y de disposición final con el objetivo de que en un horizonte cercano todas las obras incorporen un plan de gestión de residuos y que se garantice la trazabilidad de los mismos. Asimismo, las obras públicas se comprometen a emplear cada vez más materiales de construcción reciclados y habilitan antiguas explotaciones mineras para acoger escombros limpias y restaurar los espacios a las condiciones iniciales.
La Fundació ENT está redactando una metodología para que la experiencia de Bogotá en materia de gestión de escombros se pueda aplicar en otras grandes ciudades de América Latina. Con esta actividad se pondrá punto y final a la cooperación iniciada con la Alcaldía de Bogotá en el año 2013, que ha contado con el apoyo de la Diputación de Barcelona a través de la convocatoria de ayudas para el desarrollo.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On the 29th of December the Bogotá City Council passed Decree 586 that adopts the Efficient and Sustainable Management of Construction and Demolition Waste (CDW) in Bogotá. This regulation is one of the outputs of the cooperation project carried out between the City Council, ENT Foundation, the Catalan Waste Agency, the company Gestora de Residus de la Construcció and the City Council of Les Franqueses del Vallès (Barcelona) that aims at improving the management of CDW in Bogotá.
The model adopted by the City Council has the following goals:
– to assure the proper management of CDW
– to foster the reuse of CDW in situ
– to increase the selective collection of CDW in order to foster its recycling
– to promote the restoration of former mining activities
– to minimize the amount of CDW landfilled
The proposal of Bogotá is based on the Catalan experience in the management of CDW and at the same time takes into account the reality of Bogotá, where most of this waste is dumped illegally in ecological structures or on the streets, and where most of the collection of CDW is carried out by traditional recyclers.
The Decree aims at integrating the traditional recyclers and at planning a set of treatment and disposal facilities. The goal is that in a near future all construction works include a waste management plan and all CDW generated are traced. At the same time, public works accept the challenge of using an increasing amount of recycled materials, and a number of old mining activities will be restored with clean CDW.
ENT Foundation is creating a methodology in order to replicate the experience carried out by Bogotá in other cities of Latin America. With this activity, the cooperation started in 2013 will be finished. This cooperation project has been financed by Diputació de Barcelona.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]