Skip to main content

Aquest informe és una radiografia d’urgència de l’evolució del sector pesquer a la mediterrània espanyola, en un context en que la situació es canviant cada dia. Es treballa per tant amb dades preliminars i haurà de ser completat en un futur amb altres informes d’avaluació global ex-post.

autoria

Miquel Ortega | Yesmina Mascarell

data

2020

publicació

Fundació ENT