Skip to main content

Juanjo Iraegui (ENT)

Seguint el fil que ja vàrem introduir a l’editorial d’octubre, ens centrem ara sobre el sector elèctric. La crisi econòmica ha incidit negativament sobre el model energètic, i en el cas del sistema elèctric, la situació ha arribat a nivells que posen en qüestió la seva sostenibilitat econòmica.

Resumidament: unes inversions multimilionàries seguides d’una baixada del consum  ens porten a un desajust entre ingressos i despeses (dèficit de tarifa). Malauradament, aquest ajust s’està fent de manera traumàtica. D’una banda l’increment del preu de l’electricitat incideix sobre una població en situació de pobresa que augmenta progressivament. D’altra banda, els ajustos sobre la retribució de les energies renovables, que han tingut caràcter retroactiu i encara no han acabat, han perjudicat nombrosos petits inversors i han generat una inseguretat jurídica, que dificultarà continuar amb la tendència que s’havia assolit en els darrers anys.
Veiem una mica de números per fer-nos una idea de la dimensió del problema.

En el període 2000-2013, s’estima que les inversions realitzades en el sistema de generació d’energia elèctrica han estat de 60.000 milions d’euros, destinats principalment a l’eòlica, la fotovoltaica, la solar tèrmica i el cicle combinat.

S’observa que la producció d’energia elèctrica ha seguit un creixement persistent des de 1990 fins el 2008, del 109 %. Mentre que el 2008 s’inicia un canvi de tendència, no previst en la planificació, que comporta una reducció del 7% fins el 2013.

El dèficit generat des de l’any 2000 fins al 31 d’agost de 2013 és del voltant dels 40.000 milions d’euros. Amb data de 31 d’agost de 2012, el dèficit pendent és d’uns 30.400 milions d’euros.

Segons les dades facilitades per EUROSTAT el preu que els consumidors domèstics han de pagar per l’electricitat sense incloure impostos ha pujat un 105,6% durant el període 2004-2013.

Són xifres que demostren la existència de greus problemes. En un pròxim editorial analitzarem amb més detall algun d’aquests aspectes.