La Fundació ENT ha signat la carta oberta #SavePeopleNotPlanes. En només uns dies, s’hi han sumat més de 250 organitzacions de 25 països.
En temps normals, les aerolínies obtenen enormes ingressos privats i es beneficien dels privilegis fiscals de l’aviació. En temps de crisi demanen diners públics per salvar els seus negocis. No podem permetre la privatització dels guanys i la socialització de les pèrdues. Nosaltres, els signants, assenyalem les nostres línies vermelles als governs respectius: els rescats no han de permetre que el sector de l’aviació torni al negoci com de costum després que el COVID-19 hagi estat derrotat: qualsevol diners públics ha de garantir que els treballadors i el clima siguin prioritaris.
Per això, nosaltres demanem:

  1. La gent primer
  2. Una transició justa: cap a una mobilitat climàticament segura
  3. Sense impostos no hi ha rescats

Per aconseguir aquests objectius, treballarem junts en les pròximes setmanes per crear consciència i exercir pressió política. Aquestes demandes, recolzades per més de 250 organitzacions a tot el món, són el començament d’un viatge.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Llegeix i signa la petició[/link]La Fundació ENT ha firmado la carta abierta #SavePeopleNotPlanes. En solo unos días, se sumaron más de 250 organizaciones de 25 países.
En tiempos normales, las aerolíneas obtienen enormes ingresos privados y se benefician de los privilegios fiscales de la aviación. En tiempos de crisis piden dinero público para salvar sus negocios. No podemos permitir la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Nosotros, los firmantes, señalamos nuestras líneas rojas a los gobiernos respectivos: los rescates no deben permitir que el sector de la aviación regrese a los negocios como de costumbre después de que el COVID-19 haya sido derrotado: cualquier dinero público debe garantizar que los trabajadores y el clima sean prioritarios.
Por eso, nosotros demandamos:

  1. La gente primero
  2. Una transición justa: hacia una movilidad climáticamente segura
  3. ¿Sin impuestos? No hay rescates!

Para lograr estos objetivos, trabajaremos juntos en las próximas semanas para crear conciencia y ejercer presión política. Estas demandas, respaldadas por más de 250 organizaciones en todo el mundo, son el comienzo de un viaje.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Lee y firma la petición[/link]

ENT Foundation has signed the open letter #SavePeopleNotPlanes. In just a few days, more than 250 organisations from 25 countries signed on. 
In good times, airlines make huge private revenues and profit from the tax privileges of aviation. In times of crisis they want to get public money to save their business. We cannot allow the privatisation of profits, and the generalisation of losses. We, the undersigned, signal our red lines to respective governments: Bailouts must not allow the aviation sector to return to business as usual after Covid-19 has been defeated: any public money has to ensure that workers and the climate are put first.

We demand:

  1. People First
  2. A Just Transition: Towards Climate-Safe Mobility
  3. No Taxes? No Bailouts!

In order to achieve these aims, we will work together in the coming weeks to raise awareness and exert political pressure. These demands, supported by more than 250 organisations worldwide, are the beginning of a journey.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Read and sign the petition[/link]