La darrera edició de la classificació del personal investigador amb més impacte científic del món, que elabora la Universitat de Stanford, situa Jaume Freire (investigador de la Fundació ENT) entre l’1% dels científics més influents. 
La llista està basada en la informació continguda en la base de dades Scopus per classificar als científics per l’impactes de les seves citacions. Aporta informació estandarditzada sobre paràmetres relacionats amb l’impacte de les publicacions científiques: les vegades que un article és citat per un altre investigador, l’índex h, l’índex hm ajustat per coautoria, les citacions dels articles en les diferents posicions d’autoria i un indicador combinat, entre d’altres. A més, la classificació permet comparar les mètriques tot eliminant les autocitacions.

La classificació aplega més de 161.000 investigadors d’entre els 7 milions de científics que es considera que es troben en actiu en l’actualitat. Considerat un dels rànquings més influents del món, ha estat creat per un grup d’experts integrat per John Loannidis (Stanford University), Jeroen Baas (Elsevier B.V.), Kevin W. Boyack (SciTech Strategies) i Richard Klavans (SciTech Strategies). La classificació de la base de dades engloba 22 camps científics diferents i 176 subcamps, i són inclosos el 2% dels millors en cadascuna de les seves disciplines principals, amb representació d’institucions de tot el món.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]

La última edición de la clasificación del personal investigador con más impacto científico del mundo, que elabora la Universidad de Stanford, sitúa a Jaume Freire (investigador de la Fundació ENT) entre el 1% de los científicos más influyentes. 

La lista está basada en la información contenida en la base de datos Scopus y tiene en cuenta información estandarizada sobre parámetros relacionados con el impacto de las publicaciones científicas: las veces que un artículo es citado por otro investigador, el índice h, el índice hm ajustado por coautoría, las citaciones de los artículos en las diferentes posiciones de autoría y un indicador combinado, entre otros. Además, la clasificación permite comparar las métricas eliminando las autocitas.
La clasificación reúne a más de 161.000 investigadores entre los 7 millones de científicos que se considera que están en activo en la actualidad. Considerado uno de los rankings más influyentes del mundo, ha sido creado por un grupo de expertos integrado por John Loannidis (Stanford University), Jeroen Baas (Elsevier B.V.), Kevin W. Boyack (SciTech Strategies) y Richard Klavans (SciTech Strategies). La clasificación de la base de datos engloba 22 campos científicos diferentes y 176 subcampos, y son incluidos el 2% de los mejores en cada una de sus disciplinas principales, con representación de instituciones de todo el mundo.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]

The latest edition of the ranking of the researchers with the greatest scientific impact in the world, published by the Stanford University, includes Jaume Freire (ENT Foundation researcher) among the 1% of the most influential scientists.
The list is based on the information contained in the Scopus database to rank scientists by the impact of their citations. It provides standardized information on parameters related to the impact of scientific publications: the number of times an article is cited by another researcher, the h-index, co-authorship-adjusted hm-index, citations of papers in different authorship positions and a composite indicator, among others. In addition, the classification provides metrics with and without self-citations.

The classification brings together more than 161,000 researchers from the almost 7 million scientists believed to be currently active. Considered one of the world’s most influential rankings, it has been created by an expert group whose members are John Loannidis (Stanford University), Jeroen Baas (Elsevier B.V.), Kevin W. Boyack (SciTech Strategies) and Richard Klavans (SciTech Strategies). The classification’s database encompasses 22 fields of science and 176 sub-fields and includes the world’s top 2% in each of the main disciplines, from institutions from all over the world.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]More information[/link]