Els patrons de consum dels Ajuntaments han de ser exemplars i cal que siguin coherents amb les polítiques ambientals que propugnen. El volum de compres i de serveis municipals està en l’origen d’una part important dels residus generats al municipi, per tant la introducció de criteris ambientals en aquests àmbits (el que s’anomena compra verda o compra pública ambientalment correcta) pot revertir en una millora ambiental molt significativa, també en l’àmbit de la reducció de residus, tant pel que fa a la quantitat com a la toxicitat.

L’objectiu del projecte fou reduir la quantitat i la toxicitat dels residus generats a les dependències municipals de l’Ajuntament de Viladecans, en les contractacions externes i en els serveis públics proporcionats per aquest. Els criteris tinguts en compte foren: la durabilitat, les possibilitats de reutilització, la reparabilitat dels productes i la seva no toxicitat.

El projecte s’estructurà en les següents parts:

  • Elaboració d’un inventari de les compres, contractacions i concessions
  • Elaboració d’una proposta d’indicadors per al seguiment de les compres i consums de l’Ajuntament
  • Identificació i implicació dels responsables de compres i del conjunt d’agents que intervenen en la seva gestió
  • Elaboració de propostes per ambientalitzar els plecs de clàusules
  • Elaboració de propostes de reducció de residus per a les compres ordinàries de l’ Ajuntament
  • Elaboració de propostes per a la comunicació dels objectius de reducció de residus al personal de l’Ajuntament
autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Viladecans