De forma progressiva en el temps, els propietaris forestals han acusat rendiments decreixents procedents de les seves finques a causa de les modificacions en el mercat forestal i dels canvis de valor que molts dels productes forestals han sofert. Per contra, el grau de protecció d’aquests espais -amb les consegüents limitacions- en força ocasions ha augmentat, així com l’aprofitament que la societat, en general, i individus particulars en fan.

En aquest context, el Centre de la Propietat Forestal (Departament de Medi Ambient i Habitatge) encarregà a ENT un estudi centrat en les possibilitats de regulació i compensació de l’ús que la societat fa de les propietats forestals privades. Particularment, l’estudi es va centrar en l’aprofitament de bolets. I l’aproximació a la problemàtica incloia una revisió del marc legal per acotar les potestats d’ús i aprofitaments en propietats privades per part de tercers; també es van analitzar diverses experiències nacionals i internacionals que van incidir en la matèria.

Finalment, com a exemple, l’estudi va formular una proposta concreta de regulació i compensació per l’aprofitament de bolets en les propietats privades forestals del Parc Natural dels Ports.

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Centre de la Propietat Forestal