De forma progressiva en el temps, els propietaris forestals han acusat rendiments decreixents procedents de les seves finques a causa de les modificacions en el mercat forestal i dels canvis de valor que molts dels productes forestals han sofert. Per contra, el grau de protecció d’aquests espais -amb les consegüents limitacions- en força ocasions ha augmentat, així com l’aprofitament que la societat, en general, i individus particulars en fan.

En aquest context, el Centre de la Propietat Forestal (Departament de Medi Ambient i Habitatge) encarregà a ENT un estudi centrat en les possibilitats de regulació i compensació de l’ús que la societat fa de les propietats forestals privades. Particularment, l’estudi es va centrar en l’aprofitament de bolets. I l’aproximació a la problemàtica incloia una revisió del marc legal per acotar les potestats d’ús i aprofitaments en propietats privades per part de tercers; també es van analitzar diverses experiències nacionals i internacionals que van incidir en la matèria.

Finalment, com a exemple, l’estudi va formular una proposta concreta de regulació i compensació per l’aprofitament de bolets en les propietats privades forestals del Parc Natural dels Ports.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]

De forma progresiva en el tiempo, los propietarios forestales han acusado rendimientos decrecientes procedentes de sus fincas, debido a las modificaciones en el mercado forestal y de los cambios de valor que muchos de los productos forestales han experimentado. Por el contrario, el grado de protección de estos espacios ha aumentado con carácter generalizado –y con ello, las limitaciones de uso–, así como el aprovechamiento que la sociedad, en general y los individuos en particular hacen de dichos espacios.

En este contexto, el Centro de la Propiedad Forestal (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya) encargó a ENT un estudio centrado en las posibilidades de regulación y compensación del uso que la sociedad hace de las propiedades forestales privadas. Particularmente, el estudio se centró en el aprovechamiento de setas. La aproximación a la problemática incluyó una revisión del marco legal para acotar las potestades de uso y aprovechamiento en propiedades privadas por parte de terceros; también se analizaron varias experiencias nacionales e internacionales que incidieron en la materia.

Finalmente, a título de ejemplo, el estudio formulaba una propuesta concreta de regulación y compensación por el aprovechamiento de setas en las propiedades privadas forestales del Parque Natural dels Ports.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Centre de la Propietat Forestal[/client_es]Progressively over time, forest owners have accused decreasing returns from their properties due to changes in demand and prices that many forest products have experienced. By contrast, the degree of protection of these areas has increased, and thus, their use has been limited, along with the use that society makes of these spaces.

In this context, the Forest Ownership Centre (Department of Environment and Housing of the Catalan Government) commissioned to ENT a study on the possibilities of regulation and compensation on uses that society makes of privately owned forests. In particular, the study focused on collection of mushrooms. The approach to the problem included a review of the legal framework to limit the uses on someone else’s private property. It also analysed several national and international experiences.

Finally, the study formulated a concrete proposal to regulate and compensate for the exploitation of mushrooms on the private properties within the “Els Ports” natural park (Catalonia).

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2005[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Centre de la Propietat Forestal