El projecte té com a objectiu realitzar un recull i comparació sistemàtica d’instruments fiscals disponibles per donar suport a la implementació de l’economia circular a Espanya, així com una valoració sobre la seva aplicabilitat a mig termini. Per aconseguir aquest objectiu es realitzarà una revisió dels aspectes teòrics, pràctics, legals i fiscals que comporta l’economia circular com a marc de treball a la Unió Europea, i en particular el marc teòric establert per la Fundació Ellen MacArthur. A continuació es realitzarà una revisió exhaustiva i sistemàtica de la literatura per identificar aquelles eines fiscals que donin suport a la implantació de l’economia circular, amb particular interès per la seva aplicació a Espanya. Aquestes eines podrien incloure instruments ja existents que requeririen d’una reforma, o bé instruments encara no aplicats a l’estat. Amb els resultats de la revisió es procedirà a caracteritzar les eines d’acord amb determinades variables analítiques, entre d’altres, el punt de la cadena de valor i on s’apliquen, les escales a les que poden ser rellevants (local, regional, nacional), la justificació de l’instrument en qualitat d’eina per a l’economia circular o les principals barreres per a la seva aplicació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El proyecto tiene como objetivo realizar una recopilación y comparación sistemática de instrumentos fiscales disponibles para apoyar la implementación de la economía circular en España, así como una valoración sobre su aplicabilidad a medio plazo. Para conseguir este objetivo se realizará una revisión de los aspectos teóricos, prácticos, legales y fiscales que entraña la economía circular como marco de trabajo en la Unión Europea, y en particular el marco teórico establecido por la Fundación Ellen MacArthur. A continuación se realizará una revisión exhaustiva y sistemática de la literatura para identificar aquellas herramientas fiscales que apoyen la implantación de la economía circular, con particular interés por su aplicación en España. Estas herramientas podrían incluir instrumentos ya existentes que requerirían de una reforma, o bien instrumentos aun no aplicados en el estado. Con los resultados de la revisión se procederá a caracterizar las herramientas de acuerdo con determinadas variables analíticas, entre otras, el punto de la cadena de valor y donde se aplican, las escalas a las que pueden ser relevantes (local, regional, nacional), la justificación del instrumento en calidad de herramienta para la economía circular o las principales barreras para su aplicación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]