En aquest informe s’estudia la potencialitat i viabilitat del Landfill mining (o mineria d’abocadors) en els abocadors espanyols, concepte que denomina el procés de recuperació de materials residuals dipositats en abocadors per al seu ús posterior com a materials secundaris i, quan no és possible, per al seu reaprofitament energètic. Com a objectius específics, s’estima la quantitat de residus valoritzables dipositats als abocadors espanyols, s’avalua la maduresa de les tecnologies existents per a l’extracció de recursos dels abocadors, s’identifiquen els criteris que haurien de complir els abocadors per a ser considerats susceptibles de ser sotmesos a un projecte de landfill mining, s’analitza com la mineria d’abocadors podria contribuir a reduir la dependència espanyola respecte de les importacions de recursos i finalment s’analitza en quina mesura la mineria d’abocadors podria contribuir als compromisos espanyols sobre mitigació del canvi climàtic.
Com a conclusions generals, l’informe sosté que a Espanya hi ha potencial per aplicar landfill mining, però, per suposat, no en tots els abocadors ni en tots de la mateixa manera. Per a garantir la viabilitat dels projectes farà falta la realització d’investigacions que seleccionin els abocadors amb major potencial d’acord als criteris identificats. També es constata que les tecnologies disponibles es consideren suficientment desenvolupades per a emprendre aquest tipus de projectes i que significarien un impuls econòmic pel país, i la creació de llocs de treball i la reducció de la dependència exterior d’algunes matèries primeres. Així mateix, serien projectes que contribuirien a assolir els compromisos espanyols de mitigació del canvi climàtic.

autoria

Ignasi Puig | Maria Calaf | Marta Jofra

data

2011

publicació

Fundación Mapfre

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (Coord.), Calaf Forn, M., Jofra Sora, M. (2011) “Minería urbana: extracción de recursos de los vertederos”. Fundación Mapfre – Ayuda a la Investigación.