Torrelles de Llobregat va implantar la primera experiència a l’Estat Espanyol de taxes d’escombraries en la que cada ciutadà i establiment comercial paga segons la quantitat i tipus d’escombraries que genera. És el que s’anomena “pagament per generació”.

ENT, per encàrrec de la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya), l’Entitat del Medi Ambient i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat dissenyà i implementà el nou sistema fiscal i desenvolupà la part comunicativa d’informació a la població del nou sistema.

L’Ajuntament retirà els contenidors i passà a recollir les escombraries porta a porta, una fracció diferent cada dia d’acord amb un calendari. A més, per a la fracció inorgànica (rebuig + envasos) l’Ajuntament estandarditzà les bosses d’escombraries i tan sols recollia el model de bossa estandarditzat. El preu de compra d’aquestes bosses portava associat una part de la taxa d’escombraries, de manera que a més bosses utilitzades més es pagava de taxa d’escombraries. Es tractava d’un model pioner, més just i incentivador de la recollida selectiva, ja que les fraccions orgànica, vidre i paper es podien lliurar gratuïtament.

L’experiència estigué en vigor des del 14 de gener al 30 de setembre de 2003. Mentre estigué en vigor, Torrelles de Llobregat se situà entre els municipis de Catalunya amb un major percentatge de recuperació de residus. Al canviar el govern municipal, aquest decidí suprimir la taxa.

Derivat del projecte s’han fet nombroses publicacions en revistes d’àmbit autonòmic, estatal i internacional. Algunes d’elles es poden trobar a l’apartat de Publicacions d’aquesta web.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2003[/data]

Torrelles de Llobregat aplicó la primera experiencia en el Estado Español de tasas de basuras en las que cada ciudadano y establecimiento comercial paga según la cantidad y tipo de basuras generadas. Es lo que se denomina “pago por generación”.

ENT Environment and Management, por encargo de la Junta de Residus (ahora Agència de Residus de Catalunya), la Entitat Metropolitana del Medi Ambient y el Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat diseñó e implementó el nuevo sistema fiscal y desarrolló la parte comunicativa de información a la población del nuevo sistema.

El Ayuntamiento retiró los contenedores y pasó a recoger la basura puerta a puerta, un material diferente cada día de acuerdo con un calendario. Además, para la fracción inorgánica (rechazo + envases) el Ayuntamiento estandarizó las bolsas de basuras y sólo recogía las bolsas estandarizadas. Estas bolsas traían asociada una parte de la tasa de basuras, de forma que a más bolsas utilizadas más alto era el importe pagado en concepto de tasa de basuras.Se trataba de un modelo pionero, más justo e incentivador de la recogida selectiva, puesto que las fracciones orgánica, vidrio y papel se podían entregar gratuitamente.

La experiencia estuvo en vigor desde el 14 de enero al 30 de septiembre de 2003. Mientras estuvo en vigor, Torrelles de Llobregat se situó entre los municipios de Cataluña con un mayor porcentaje de recuperación de residuos. Al cambiar el gobierno municipal, sin embargo, se decidió suprimir esta tasa.

Derivado del proyecto se han publicado numerosos artículos en revistas de ámbito autonómico, estatal e internacional. Algunas de ellas se pueden encontrar en el apartado de Publicaciones de esta página web.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2003[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]Torrelles de Llobregat applied the first pay-as-you-throw experience in Spain, where every household and commercial activity paid the waste charge according to the amount and type of waste generated.

The Catalan Waste Agency, the Metropolitan Area of Barcelona and the Municipality of Torrelles de Llobregat commissioned to ENT Environment and Management the design and implementation of the new taxation system and its communication to the population.

Derived from the project, several articles have been published in scientific journals. Some of them can be found in the Publications section of this website.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2003[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2003

client

Agència de Residus de Catalunya