Yesmina Mascarell Rocher | Fundació ENT
Els darrers dos anys hem assistit a un esclat del moviment feminista al que s’hi han anat sumant pràcticament tots els sectors de la societat. També ho ha fet el sector primari. Associacions de dones agricultores, ramaderes o mariscadores venen conformant-se des dels anys 80 i es troben actualment en un context de revalorització de lo tradicionalment i ecològicament saludable que les col·loca en primera línia de les polítiques institucionals d’igualtat de gènere. Les mobilitzacions del 8M de 2018 i 2019 a l’Estat Espanyol (emmarcades dins la coneguda com quarta onada feminista) han contribuït a aquesta realitat, sent ja un referent a nivell mundial. No obstant, podem dir que s’estan enfrontant les desigualtats reals de base des d’una perspectiva feminista?
Dins del món rural, la situació de precarietat de les dones és especialment cridanera, particularment als sectors de la pesca i l’aqüicultura. Diversos estudis de la FAO[1] reflecteixen que les dones pateixen un accés inferior als recursos productius, tenint sols una petita part de la propietat dels mitjans. Si bé és cert que la presència de dones està pràcticament a tots els estaments de la cadena productiva, el seu treball segueix majoritàriament vinculat a les tasques tradicionalment femenines, lligades als treballs no cotitzats i, per tant, menysvalorats. Així, mentre els homes treballen majoritàriament en la part productiva, les dones es dediquen principalment a les tasques de l’empresa familiar (paperassa, burocràcia, preparació dels estris de feina, recol·lecció de productes de baix valor econòmic, preparació i venda del producte, etc.) que en la majoria dels casos no són ni tan sols remunerades. En conseqüència, els seus ingressos són menors, però la seua càrrega de treball és en molts casos major. Al mateix temps, segueixen sent elles les que es fan càrrec d’altres responsabilitats com la cura de la llar i de les persones. Tot plegat suposa una doble o triple jornada laboral que repercuteix en la seua qualitat de vida.
Els darrers anys hem assistit a un augment de l’associacionisme femení al món rural; elles mateixes han sentit la necessitat de liderar els seus propis processos des de les seues realitats com a dones, creant espais no mixtes des d’on poder començar a plantejar altres maneres de funcionar possibles. Les dones dels sectors pesquer i agrícola estan cada vegada més presents als àmbits públics, sent els seus propis altaveus, amb discursos molt potents que reivindiquen aquesta necessitat de reconeixement del seu treball i creant xarxes de suport a nivell estatal i, fins i tot, europeu.
En els seus informes, la FAO reconeix la importància del paper de les dones en la pesca i l’agricultura, això no obstant, admet que la seua força de treball no es pot reflectir numèricament i quantitativa en les estadístiques disponibles. Segons Mies i Shiva (1998), en aquest tipus d’informes el treball ocult no es comptabilitza a causa de la “incapacitat conceptual (d’alguns economistes) per a definir el treball de les dones dins i fora de la llar”. En aquest sentit, l’economia feminista denuncia els profunds biaixos androcèntrics que encara trobem al sistema imperant, el qual es construeix sobre l’absència de les dones, negant la rellevància econòmica de les esferes associades amb la feminitat. L’escissió entre els àmbits públic i privat, així com la divisió sexual del treball que imposa un model constret de família nuclear i uns rols econòmics injustos, suposen un paradigma basat en la idea que tant el treball invisibilitzat com el medi en què es realitza són considerats com inputs gratuïts per a la creació de riquesa i no com a riquesa per si mateixa.[2]
Les polítiques públiques dirigides a disminuir les desigualtats de gènere al sector primari van majoritàriament encaminades a una major incorporació de les dones a les feines productives, deixant de banda l’establiment de mecanismes de valoració dels treballs no remunerats o la necessària conciliació i redistribució de les tasques de cures. Buscar fórmules per a posar la vida al centre de les prioritats sembla que encara no consta en cap imaginari; potser haurem d’esperar fins a la cinquena onada. Qui sap.


[1] FAO (2016) El rol de la mujer en la pesca y la acuicultura. http://www.fao.org/3/a-i5731s.pdf | FAO (2011) El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Las mujeres en la agricultura; cerrar la brecha de género en aras del desarrollo. http://www.fao.org/3/a-i2050s.pdf | FAO (2013) Política de igualdad de género de la FAO; alcanzar las metas de seguridad alimentaria en la agricultura y el desarrollo rural. http://www.fao.org/3/a-i3205s.pdf
[2] Pérez Orozco, A. (2014) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de sueños.
FOTO: Segre
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Yesmina Mascarell Rocher | Fundació ENT
Los últimos dos años hemos asistido a una explosión del movimiento feminista a la que se han ido sumando prácticamente todos los sectores de la sociedad. También lo ha hecho el sector primario. Asociaciones de mujeres agricultoras, ganaderas o mariscadoras vienen conformándose desde los años 80 y se encuentran actualmente en un contexto de revalorización de lo tradicionalmente y ecológicamente saludable que las coloca en primera línea de las políticas institucionales de igualdad de género. Las movilizaciones del 8M de 2018 y 2019 en el Estado Español (enmarcadas dentro de la conocida como cuarta ola feminista) han contribuido a esta realidad, siendo ya un referente a nivel mundial. Sin embargo, ¿podemos decir que se están enfrentando las desigualdades reales de base desde una perspectiva feminista?
Dentro del mundo rural, la situación de precariedad de las mujeres es especialmente llamativa, particularmente en los sectores de la pesca y la acuicultura. Varios estudios de la FAO[1] reflejan que las mujeres sufren un acceso inferior a los recursos productivos, teniendo sólo una pequeña parte de la propiedad de los medios. Si bien es cierto que la presencia de mujeres está prácticamente en todos los estamentos de la cadena productiva, su trabajo sigue mayoritariamente vinculado a las tareas tradicionalmente femeninas, ligadas a los trabajos no cotizados y, por tanto, minusvalorados. Así, mientras los hombres trabajan mayoritariamente en la parte productiva, las mujeres se dedican principalmente a las tareas de la empresa familiar (papeleo, burocracia, preparación de los útiles de trabajo, recolección de productos de bajo valor económico, preparación y venta del producto, etc.) que en la mayoría de los casos no son ni siquiera remuneradas. En consecuencia, sus ingresos son menores, pero su carga de trabajo es en muchos casos mayor. Al mismo tiempo, siguen siendo ellas las que se hacen cargo de otras responsabilidades como el cuidado del hogar y de las personas. Todo ello supone una doble o triple jornada laboral que repercute en su calidad de vida.
En los últimos años hemos asistido a un aumento del asociacionismo femenino en el mundo rural; ellas mismas han sentido la necesidad de liderar sus propios procesos desde sus realidades como mujeres, creando espacios no mixtos desde donde poder empezar a plantear otras maneras de funcionar posibles. Las mujeres de los sectores pesquero y agrícola están cada vez más presentes en los ámbitos públicos, siendo sus propios altavoces, con discursos muy potentes que reivindican esta necesidad de reconocimiento de su trabajo y creando redes de apoyo a nivel estatal e incluso europeo.
En sus informes, la FAO reconoce la importancia del papel de las mujeres en la pesca y la agricultura, sin embargo, admite que su fuerza de trabajo no se puede reflejar numérica y cuantitativamente en las estadísticas disponibles. Según Mies y Shiva (1998), en este tipo de informes el trabajo oculto no se contabiliza debido a la “incapacidad conceptual (de algunos economistas) para definir el trabajo de las mujeres dentro y fuera del hogar”. En este sentido, la economía feminista denuncia los profundos sesgos androcéntricos que aún encontramos en el sistema imperante, el cual se construye sobre la ausencia de las mujeres, negando la relevancia económica de las esferas asociadas con la feminidad. La escisión entre los ámbitos público y privado, así como la división sexual del trabajo que impone un modelo constreñido de familia nuclear y unos roles económicos injustos, suponen un paradigma basado en la idea de que tanto el trabajo invisibilizado como el medio en que se realiza son considerados insumos gratuitos para la creación de riqueza y no riqueza por sí misma.[2]
Las políticas públicas dirigidas a disminuir las desigualdades de género en el sector primario van mayoritariamente encaminadas a una mayor incorporación de las mujeres a las tareas productivas, dejando de lado el establecimiento de mecanismos de valoración de los trabajos no remunerados o la necesaria conciliación y redistribución de las tareas de cuidados. Buscar fórmulas para poner la vida en el centro de las prioridades parece que todavía no consta en ningún imaginario; quizás tendremos que esperar hasta la quinta ola. Quién sabe.


[1] FAO (2016) El rol de la mujer en la pesca y la acuicultura. http://www.fao.org/3/a-i5731s.pdf | FAO (2011) El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Las mujeres en la agricultura; cerrar la brecha de género en aras del desarrollo. http://www.fao.org/3/a-i2050s.pdf | FAO (2013) Política de igualdad de género de la FAO; alcanzar las metas de seguridad alimentaria en la agricultura y el desarrollo rural. http://www.fao.org/3/a-i3205s.pdf
[2] Pérez Orozco, A. (2014) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de sueños.
FOTO: Segre
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Leave a Reply