La gestió dels residus és probablement un dels principals fracassos de la política ambiental de la Unió Europea. Calen canvis profunds en una de les polítiques ambientals europees que ha vingut recollint mals resultats. L’increment constant dels residus ha aguditzat un problema que només s’ha vist parcialment pal·liat pels escassos avenços en el terreny de la recuperació. Les estretes relacions entre creixement econòmic i generació de residus apunten que la solució d’aquest problema passa per incidir sobre l’arrel del nostre estil de vida i del nostre sistema econòmic.

autoria

Ignasi Puig

data

2006

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2006) ¿Hacia dónde va la política europea de residuos?. Ecología Política, 31: 69-70.