La gestió dels residus és probablement un dels principals fracassos de la política ambiental de la Unió Europea. Calen canvis profunds en una de les polítiques ambientals europees que ha vingut recollint mals resultats. L’increment constant dels residus ha aguditzat un problema que només s’ha vist parcialment pal·liat pels escassos avenços en el terreny de la recuperació. Les estretes relacions entre creixement econòmic i generació de residus apunten que la solució d’aquest problema passa per incidir sobre l’arrel del nostre estil de vida i del nostre sistema econòmic.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2006[/data]
[publicacio]Ecología Política[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2006) ¿Hacia dónde va la política europea de residuos?. Ecología Política, 31, p. 69-70.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]La gestión de los residuos es probablemente uno de los principales fracasos de la política ambiental de la Unión Europea. Hacen falta cambios profundos en una de las políticas ambientales europeas que ha venido cosechando malos resultados. El incremento constante de los residuos ha agudizado un problema que sólo se ha visto parcialmente paliado por los escasos avances en el terreno de la recuperación. Las estrechas relaciones entre crecimiento económico y generación de residuos apuntan que la solución de este problema pasa por incidir sobre la raíz de nuestro estilo de vida y de nuestro sistema económico.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[publicacio_es]Ecología Política[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2006) ¿Hacia dónde va la política europea de residuos?. Ecología Política, 31, p. 69-70.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2006

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2006) ¿Hacia dónde va la política europea de residuos?. Ecología Política, 31: 69-70.