La generació de residus municipals a Catalunya ha experimentat una certa estabilització. Aquests resultats es deriven de canvis en els àmbits tant individual com col·lectiu, abordats des de tots els nivells: des de la planificació de les infraestructures de gestió fins a l’impuls de canvis en les actituds socials i els hàbits de consum. És precisament en aquest darrer aspecte on el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012) va incidir de forma especial; en conseqüència, atorga a les persones un rol fonamental en cadascuna de les fases de la gestió dels residus, a fi que factors com la consciència ambiental individual puguin ser clau en l’èxit d’un determinat model de gestió.

A les oficines de la Generalitat es duen a terme una gran varietat d’activitats (sobretot administratives, però també de menjador, neteja, manteniment o fins i tot sanitàries), les quals generen tota mena de residus. A més, la seva generalització en tota mena d’àmbits fa que la introducció de criteris per millorar la gestió de residus pugui tenir un impacte força significatiu. Així mateix, les similituds amb la generació de residus en l’àmbit domèstic fan que la incidència d’aquests nous hàbits transcendeixi l’àmbit laboral. Tampoc no s’ha de menystenir la capacitat de l’Administració com a model de coherència ambiental per al conjunt de la societat i, per tant, la responsabilitat d’aquesta d’erigir-se en un model en aquest aspecte. És per això que calen eines de gestió que permetin dissenyar les estratègies que puguin fer de la sostenibilitat un dels eixos fonamentals d’una política de gestió de residus responsable.

Aquest era precisament l’objectiu d’implantar un pla d’ambientalització, mitjançant un marc bàsic que al final es tradueixi en un seguit d’accions pràctiques en el camp de la prevenció de residus i de la seva recollida selectiva. Aquesta guia té, doncs, com a objectiu exposar les principals característiques pel que fa a l’estructura i els continguts d’un pla d’ambientalització en matèria de residus en el marc de les activitats administratives que es duen a terme als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Es planteja, així, com una eina la finalitat de la qual és servir com a referència en la seva elaboració i la qual està dirigida principalment als responsables de la gestió de residus dels centres de treball.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Agència de Residus de Catalunya