La generació de residus municipals a Catalunya ha experimentat una certa estabilització. Aquests resultats es deriven de canvis en els àmbits tant individual com col·lectiu, abordats des de tots els nivells: des de la planificació de les infraestructures de gestió fins a l’impuls de canvis en les actituds socials i els hàbits de consum. És precisament en aquest darrer aspecte on el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012) va incidir de forma especial; en conseqüència, atorga a les persones un rol fonamental en cadascuna de les fases de la gestió dels residus, a fi que factors com la consciència ambiental individual puguin ser clau en l’èxit d’un determinat model de gestió.

A les oficines de la Generalitat es duen a terme una gran varietat d’activitats (sobretot administratives, però també de menjador, neteja, manteniment o fins i tot sanitàries), les quals generen tota mena de residus. A més, la seva generalització en tota mena d’àmbits fa que la introducció de criteris per millorar la gestió de residus pugui tenir un impacte força significatiu. Així mateix, les similituds amb la generació de residus en l’àmbit domèstic fan que la incidència d’aquests nous hàbits transcendeixi l’àmbit laboral. Tampoc no s’ha de menystenir la capacitat de l’Administració com a model de coherència ambiental per al conjunt de la societat i, per tant, la responsabilitat d’aquesta d’erigir-se en un model en aquest aspecte. És per això que calen eines de gestió que permetin dissenyar les estratègies que puguin fer de la sostenibilitat un dels eixos fonamentals d’una política de gestió de residus responsable.

Aquest era precisament l’objectiu d’implantar un pla d’ambientalització, mitjançant un marc bàsic que al final es tradueixi en un seguit d’accions pràctiques en el camp de la prevenció de residus i de la seva recollida selectiva. Aquesta guia té, doncs, com a objectiu exposar les principals característiques pel que fa a l’estructura i els continguts d’un pla d’ambientalització en matèria de residus en el marc de les activitats administratives que es duen a terme als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Es planteja, així, com una eina la finalitat de la qual és servir com a referència en la seva elaboració i la qual està dirigida principalment als responsables de la gestió de residus dels centres de treball.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Enviroment & Management[/autoria]
[data]2010[/data]


[link]Accés a la guia[/link]La generación de residuos municipales en Cataluña ha experimentado una cierta estabilización. Estos resultados se derivan de cambios en los ámbitos tanto individual como colectivo, abordados desde todos los niveles: desde la planificación de las infraestructuras de gestión hasta el impulso de cambios en las actitudes sociales y los hábitos de consumo. Es precisamente en este último aspecto donde el Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña (PROGREMIC 2007-2012) incidió de forma especial; en consecuencia, otorga a las personas un rol fundamental en cada una de las fases de la gestión de los residuos, a fin de que factores como la conciencia ambiental individual puedan ser clave en el éxito de un determinado modelo de gestión.

En las oficinas de la Generalidad se llevan a cabo una gran variedad de actividades (sobre todo administrativas, pero también de comedor, limpieza, mantenimiento o incluso sanitarias), las cuales generan todo tipo de residuos. Además, su generalización en todo tipo de ámbitos hace que la introducción de criterios para mejorar la gestión de residuos pueda tener un impacto muy significativo. Asimismo, las similitudes con la generación de residuos en el ámbito doméstico hacen que la incidencia de estos nuevos hábitos trascienda el ámbito laboral. Tampoco se debe menospreciar la capacidad de la Administración como modelo de coherencia ambiental para el conjunto de la sociedad y, por tanto, la responsabilidad de esta de erigirse en un modelo en este aspecto. Es por ello que se necesitan herramientas de gestión que permitan diseñar las estrategias que puedan hacer de la sostenibilidad uno de los ejes fundamentales de una política de gestión de residuos responsable.

Este era precisamente el objetivo de implantar un plan de ambientalización, mediante un marco básico que al final se traduzca en una serie de acciones prácticas en el campo de la prevención de residuos y de su recogida selectiva. Esta guía tiene, pues, como objetivo exponer las principales características en cuanto a la estructura y los contenidos de un plan de ambientalización en materia de residuos en el marco de las actividades administrativas que se llevan a cabo en los diferentes departamentos de la Generalidad de Cataluña. Se plantea, así, como una herramienta cuya finalidad es servir como referencia en su elaboración y la que está dirigida principalmente a los responsables de la gestión de residuos de los centros de trabajo.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Enviroment & Management[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]
[link]Acceso a la guía[/link]Sorry, but this post is not available in English.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Agència de Residus de Catalunya