Existeix un ampli consens sobre el fet que els instruments econòmics poden tenir un important paper a l’hora d’abordar els problemes ambientals. Mentre en estats de la Unió EUropea comencen a abundar exemples d’instruments de política econòmica ambiental quan han resultat exitosos, l’estat espanyol porta un endarreriment històric en la majoria d’aspectes de gestió ambiental, i l’àmbit de fiscalia ambiental no és una excepció.
Les experiències més interessants es donen en l’àmbit autonòmic, però a escala local hi ha força possibilitats d’actuació. L’objectiu d’aquest text és fer una descripció sistemàtica de quines són les possibilitats d’aplicar elements de fiscalitat ambiental per part de les entitats locals, en el nostre context legal. Atès que l’element del qual disposen els ens locals per articular aquests instruments són les ordenances fiscals, l’objectiu d’aquest treball és proposar com “ambientalitzar-les”, és a dir, com introduir-hi aspectes que les facin incentivar les bones pràctiques i actitud ambientals.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2004[/data]
[publicacio]Fundació Pi i Sunyer[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2004) Fiscalitat ambiental local. Gestió local en medi ambient, 1. Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona.[/referencia]Existe un amplio consenso sobre el hecho de que los instrumentos económicos pueden tener un importante papel a la hora de abordar los problemas ambientales. Mientras en estados de la Unión Europea comienzan a abundar ejemplos de instrumentos de política económica ambiental que han resultado exitosos, España lleva un retraso histórico en la mayoría de aspectos de gestión ambiental, y el ámbito de fiscalidad ambiental no es una excepción.
Las experiencias más interesantes se dan en el ámbito autonómico, pero a nivel local hay muchas posibilidades de actuación. El objetivo de este texto es hacer una descripción sistemática de cuáles son las posibilidades de aplicar elementos de fiscalidad ambiental por parte de las entidades locales, en nuestro contexto legal. Dado que el elemento del que disponen los entes locales para articular estos instrumentos son las ordenanzas fiscales, el objetivo de este trabajo es proponer como “ambientalizarlas”, es decir, como introducir aspectos que las hagan incentivar las buenas prácticas y actitud ambientales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[publicacio_es]Fundació Pi i Sunyer[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2004) Fiscalitat ambiental local. Gestió local en medi ambient, 1. Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona.[/referencia_es]

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2004) Fiscalitat ambiental local. Gestió local en medi ambient, 1. Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona.