Introduir mesures de fiscalitat ambiental en temps de crisi sol ser impopular, per l’associació del principi de “qui contamina paga” a una major càrrega impositiva. Tanmateix, hi ha diverses raons per considerar els temps de crisi com una oportunitat per a una fiscalitat més verda, com ara la insuficient capacitat de recaptació d’alguns dels ingressos tradicionals de les administracions. Algunes propostes serien eliminar els beneficis fiscals existents per activitats contaminants, crear impostos sobre l’energia nuclear, sobre el canvi d’usos del sòl i sobre la incineració i abocament de residus, sobre les bosses de plàstic i sobre substàncies carcinògenes, mutàgenes o tòxiques. També es proposa modificar alguns impostos locals, com l’IBI, l’impost de circulació, l’ICIO, l’IAE i les taxes d’escombraries per afavorir les pràctiques més sostenibles.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2009[/data]
[publicacio]Daphina[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2009) Fiscalidad ambiental en tiempos de crisis, Daphnia, 50, p. 4-5. ISTAS-CCOO.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Introducir medidas de fiscalidad ambiental en tiempos de crisis suele ser impopular, por la asociación del principio de “quien contamina paga” a una mayor carga impositiva. Sin embargo, hay varias razones para considerar los tiempos de crisis como una oportunidad para una fiscalidad más verde, como la insuficiente capacidad de recaudación de algunos de los ingresos tradicionales de las administraciones. Algunas propuestas serían eliminar los beneficios fiscales existentes para actividades contaminantes, crear impuestos sobre la energía nuclear, sobre el cambio de usos del suelo y sobre la incineración y vertido de residuos, sobre las bolsas de plástico y sobre sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas . También se propone modificar algunos impuestos locales, como el IBI, el impuesto de circulación, el ICIO, el IAE y las tasas de basura para favorecer las prácticas más sostenibles.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[publicacio_es]Daphina[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2009) Fiscalidad ambiental en tiempos de crisis, Daphnia, 50, p. 4-5. ISTAS-CCOO.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2009

publicació

Daphnia

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2009) Fiscalidad ambiental en tiempos de crisis, Daphnia (ISTAS-CCOO), 50: 4-5.