Representants de la Fundació ENT, de l’Agència de Residus de Catalunya i de Gestora de Runes de la Construcció van viatjar a Bogotà els dies 14 i 15 de juliol per tancar el projecte de cooperació amb l’Alcaldia de Bogotà. Aquest projecte, iniciat el setembre de 2014, pretén avançar en la implantació del programa Escombros Cero. D’una banda, s’ha assessorat l’Alcaldia per posar en marxa una deixalleria on s’hi puguin dur residus de la construcció en petites quantitats, a més d’altres residus especials. De l’altra, s’ha formulat una proposta de programa de gestió de residus de la construcció en base a l’experiència catalana, programa que preveu les infraestructures que s’han de posar en marxa en els propers anys. La col·laboració amb l’Alcaldia, però, continua per elaborar una metodologia que permeti replicar l’experiència de Bogotà en matèria de gestió de runes en altres grans ciutats d’Amèrica Llatina. Aquesta col·laboració compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona a través de la convocatòria d’ajuts a entitats per a projectes de cooperació internacional.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Representantes de la Fundació ENT, de la Agencia de Residuos de Catalunya y de Gestora de Runes de la Construcció viajaron a Bogotá los días 14 y 15 de julio para cerrar el proyecto de cooperación con la Alcaldía de Bogotá. Este proyecto, iniciado en septiembre de 2014, pretende avanzar en la implantación del programa Escombros Cero. Por un lado, se ha asesorado a la Alcaldía para poner en marcha un centro de recogida donde se puedan llevar residuos de la construcción en pequeñas cantidades, además de otros residuos especiales. Por otro, se ha formulado una propuesta de programa de gestión de residuos de la construcción en base a la experiencia catalana, programa que prevé las infraestructuras que se deben poner en marcha en los próximos años. La colaboración con la Alcaldía, sin embargo, continúa para elaborar una metodología que permita replicar la experiencia de Bogotá en materia de gestión de escombros en otras grandes ciudades de América Latina. Esta colaboración cuenta con la financiación de la Diputació de Barcelona a través de la convocatoria de ayudas a entidades para proyectos de cooperación internacional.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]