El projecte Metres, finançat per la Comissió Europea (Modeling an Environmental Tax Reform in Spain) va concloure el passat desembre del 2018. Va ser el resultat d’una beca Marie Skłodowska-Curie concedida a Jaume Freire el 2015.
La part central del projecte ha estat el desenvolupament d’un model energia-medi ambient-economia d’equilibri general computable (EGC) per avaluar no només les polítiques fiscals, sinó una àmplia gamma de polítiques ambientals i econòmiques. Està basat en els models de Dale Jorgenson i col·legues (Universitat de Harvard) per a l’avaluació d’impostos a l’Agencia de Protecció Ambiental (EPA) dels EUA. La construcció d’un model com aquest model ens ha permès avaluar els efectes econòmics i ambientals de diferents configuracions fiscals, actuals i potencials, a Espanya: impostos sobre el carboni, sobre recursos i sobre la indústria, reformes fiscals, etc.
Després de 2 anys i mig des que va començar, s’han aconseguit moltes fites. La més important: s’han produït set articles, cinc d’ells ja publicats, que resumeixen les principals conclusions del projecte per a aquells interessats en conèixer amb més detall els aspectes principals de la investigació realitzada:

 • Freire-González, J. (2018). Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: A critical review. Journal of Policy Modeling, 40(1), 194-223.
 • Freire-González, J., Ho, M.S. (2018). Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model. Sustainability, 10(2), 501.
 • Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2019). Reformulating taxes for an energy transition. Energy Economics 78, 312-323.
 • Freire-González, J. (2018). Los beneficios económicos y ambientales de una Reforma Fiscal Ecológica (The economic and environmental benefits of an Environmental Tax Reform). Ambienta 125, 42–49.
 • Freire-González, J., Ho, M.S. (2018). Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain. Economic Systems Research (in press).

Actualment estan en procés de revisió dos articles més:

 • Freire-González, J., Martinez-Sanchez, V., Puig-Ventosa, I. (2018). Assessing Waste Taxation: an Empirical Study in a CGE Multi-Pollutant Framework (under review).
 • Freire-González, J. (2018). Energy taxation policies can counteract the rebound effect: empirical evidence (under review).

Es pot trobar un article de premsa a:

Més enllà d’aquests articles, també hem assistit a conferències, en les quals hem tingut l’oportunitat de mostrar la nostra recerca, i obtenir comentaris d’altres col·legues, hem assistit a dos seminaris setmanals sobre economia ambiental a Harvard, i hem realitzat moltes altres activitats, com reunions amb grups d’interès, responsables polítics, altres acadèmics, etc.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El proyecto Metres, financiado por la Comisión Europea (Modeling an Environmental Tax Reform in Spain) concluyó el pasado diciembre de 2018. Fue el resultado de una beca Marie Skłodowska-Curie concedida a Jaume Freire en 2015.
La parte central del proyecto ha sido el desarrollo de un modelo energía-medio ambiente-economía de equilibrio general computable (EGC) para evaluar no sólo las políticas fiscales, sino una amplia gama de políticas ambientales y económicas. Está basado en los modelos de Dale Jorgenson y colegas (Universidad de Harvard) para la evaluación de impuestos a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EEUU. La construcción de un modelo como este modelo nos ha permitido evaluar los efectos económicos y ambientales de diferentes configuraciones fiscales, actuales y potenciales, en España: impuestos sobre el carbono, sobre recursos y sobre la industria, reformas fiscales, etc.
Después de 2 años y medio desde que comenzó, se han logrado muchos hitos. La más importante: se han producido siete artículos, cinco de ellos ya publicados, que resumen las principales conclusiones del proyecto para aquellos interesados ​​en conocer con más detalle los aspectos principales de la investigación realizada:

 • Freire-González, J. (2018). Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: A critical review. Journal of Policy Modeling, 40(1), 194-223.
 • Freire-González, J., Ho, M.S. (2018). Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model. Sustainability, 10(2), 501.
 • Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2019). Reformulating taxes for an energy transition. Energy Economics 78, 312-323.
 • Freire-González, J. (2018). Los beneficios económicos y ambientales de una Reforma Fiscal Ecológica (The economic and environmental benefits of an Environmental Tax Reform). Ambienta 125, 42–49.
 • Freire-González, J., Ho, M.S. (2018). Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain. Economic Systems Research (in press).

Actualmente están en proceso de revisión dos artículos más:

 • Freire-González, J., Martinez-Sanchez, V., Puig-Ventosa, I. (2018). Assessing Waste Taxation: an Empirical Study in a CGE Multi-Pollutant Framework (under review).
 • Freire-González, J. (2018). Energy taxation policies can counteract the rebound effect: empirical evidence (under review).

Se puede encontrar un artíuclo de prensa en:

Más allá de estos artículos, también hemos asistido a conferencias, en las que hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestra investigación, y obtener comentarios de otros colegas, hemos asistido a dos seminarios semanales sobre economía ambiental en Harvard, y hemos realizado muchas otras actividades, como reuniones con grupos de interés, responsables políticos, otros académicos, etc.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The Metres project (Modelling an Environmental Tax Reform in Spain) concluded in December 2018. It was the result of a Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship awarded by the European Commission to Jaume Freire in 2015.
The central part of the project was the development of a dynamic energy-environment-economy computable general equilibrium (CGE) model to assess not only taxation policies, but a wide range of environmental and economic policies, based on Dale Jorgenson and colleagues’ models (Harvard University) for the evaluation of taxes at the US EPA. The construction of such a model has allowed us to test the economic and environmental effects of different current and potential taxation setups in Spain: carbon taxes, taxes on specific resources and industries, fiscal reforms, etc.
After 2.5 years since it started, many milestones have been achieved. The most important one: seven articles have been produced, already five of them have been published, that summarize the findings of the project for those interested in knowing more detail on the main aspects of the research conducted:

 • Freire-González, J. (2018). Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: A critical review. Journal of Policy Modeling, 40(1), 194-223.
 • Freire-González, J., Ho, M.S. (2018). Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model. Sustainability, 10(2), 501.
 • Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2019). Reformulating taxes for an energy transition. Energy Economics 78, 312-323.
 • Freire-González, J. (2018). Los beneficios económicos y ambientales de una Reforma Fiscal Ecológica (The economic and environmental benefits of an Environmental Tax Reform). Ambienta 125, 42–49.
 • Freire-González, J., Ho, M.S. (2018). Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain. Economic Systems Research (in press).

Two more articles are currently under review:

 • Freire-González, J., Martinez-Sanchez, V., Puig-Ventosa, I. (2018). Assessing Waste Taxation: an Empirical Study in a CGE Multi-Pollutant Framework (under review).
 • Freire-González, J. (2018). Energy taxation policies can counteract the rebound effect: empirical evidence (under review).

One newspaper article can be found at:

Beyond these articles, we have also attended conferences in which we had the opportunity to show our research and get feedback from colleagues, we also have attended two weekly seminars on environmental economics at Harvard, and have carried out many other activities like meetings with stakeholders, policy-makers, scholars, etc.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]