En l’àmbit dels envasos domèstics, es cometen diverses pràctiques fraudulentes segons les quals productors individuals no compleixen les seves obligacions de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP). Aquest tipus de frau constitueix una competència deslleial, adultera les dades d’envasos subjectes a RAP posades al mercat i, en conseqüència, distorsiona el compliment dels objectius establerts en relació als envasos i residus d’envasos.

L’objectiu d’aquest projecte va ser obtenir informació sobre les formes actuals i potencials de frau dels productors, així com comptar amb estimacions per a quantificar l’abast d’aquestes pràctiques fraudulentes en l’àmbit dels envasos domèstics i formular unes recomanacions sobre el possible establiment de mecanismes que permetin minimitzar-ho.

autoria
ENT environment & management
data

2022

client

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico