En primer lloc es realitzà una diagnosi de la situació actual de recollida selectiva i tractament dels residus del municipi de Gavà, tant de l’àmbit de la ciutadania com dels grans productors. En segon lloc, es dissenyà un servei de recollida porta a porta als grans productors de Gavà, i es proposaren mesures per a una transició cap a un sistema de pagament per generació.

autoria

ENT environment & management

data

2018-2019

client

Ajuntament de Gavà