Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Estudi de viabilitat per a la millora de la recollida selectiva de residus municipals a Candàs (Astúries)
| Projectes

L’objectiu d’aquest projecte era proposar diferents escenaris per a la millora de la recollida de residus a Candàs (barri principal del municipi asturià de Carreño) i analitzar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental.

Tots els escenaris pretenien maximitzar els resultats de recollida selectiva dels residus, i incloïen la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Actualment, el percentatge de recollida selectiva és del 8,7%, molt lluny de l’objectiu del 50% que estableixen la Directiva Marc de Residus (2008/98/CE) i la Llei estatal de Residus (llei 22/2011, de 28 de juliol) per al 2020.

El sistema actual de recollida de residus a Candàs consisteix en una combinació de recollida selectiva (paper, vidre, envasos) mitjançant contenidors fixes, i en la instal·lació i retirada diària de cubells per a la disposició de la fracció resta. En aquest sistema, anomenat cubeo, cada cubell dóna servei a diverses famílies. Els cubells s’instal·len al vespre i es recullen a la nit.

L’estudi va plantejar tres alternatives: mantenir el sistema actual per a la fracció resta i implantar la recollida de la fracció orgànica en un contenidor fix; recollir la materia orgànica selectivament mitjançant el sistema actual de cubeo; i implantar la recollida porta a porta per a les fraccions resta i orgànica. Un cop debatudes les tres alternatives, i d’analitzar-ne els pros i contres, es va escollir com a alternativa més recomanable la recollida porta a porta, per a la qual es va fer una anàlisi en profunditat.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2015-2016
Client
Ayuntamiento de Carreño