A Saragossa es van recollir selectivament el 2015 un 15% dels residus generats, aproximadament. A aquests residus, que s’envien a reciclar, cal sumar-los els materials recuperats en plantes de tractament de residus barrejats. No obstant això, aquests percentatges estan molt lluny del 50%, l’objectiu de reciclatge que estableixen la Directiva europea marc de residus, la Llei 22/2011 de Residus i Sòls Contaminats i el Pla Estatal Marc de Residus (PEMAR).

Per aquest motiu, l’estudi encarregat a ENT Environment and Management per part de Ajuntament de la ciutat pretenia estudiar diverses alternatives de viabilitat d’implantació de la recollida separada de la matèria orgànica, ja que és la fracció dels residus municipals més important en pes (vora el 40% del total) i la que genera més impactes ambientals en termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en cas de tractament incorrecte.

El projecte planteja de manera zonificada diferents models de recollida selectiva de la matèria orgànica, considerant diferents escenaris en funció dels objectius globals a assolir. En cada cas s’estimen els nivells de captació d’aquesta fracció. Per a cada escenari s’estimen costos i recursos necessaris.

autoria

ENT environment & management

data

2016

client

Ayuntamiento de Zaragoza