Els residus vegetals i la seva gestió estan exigint una major atenció, degut a les limitacions que la normativa va imposant al tractament d’aquests residus i que la generació d’aquesta fracció també és creixent degut al major pes de l’urbanisme dispers.

Aquest encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) pretenia analitzar les pautes de gestió d’aquest residu, realitzar una avaluació del potencial de tractament existent i identificar accions que permetessin la millora de la gestió dels residus vegetals a Catalunya, tot potenciant la seva recuperació.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Agència de Residus de Catalunya