Avui ha tingut lloc la presentació pública de l’”Estudi sobre la viabilitat d’implantar a Catalunya un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per als envasos de begudes d’un sol ús” amb la presència de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, i Ignasi Puig (ENT).
L’estudi ha estat encarregat per l’ARC i realitzat per un consorci liderat per ENT Medi Ambient i Gestió i integrat per Eunomia Research & Consulting Ltd. i pel Despacho Jiménez de Parga. L’objectiu principal de l’estudi és avaluar la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un SDDR per als envasos d’un sòl ús a Catalunya.
A continuació es detallen les principals conclusions:

 • L’aplicació d’un SDDR sobre envasos de begudes d’un sol ús en l’àmbit autonòmic català és legalment possible, tot i que requeriria adaptacions, com ara una definició pròpia de l’obligatorietat del primer pagament del dipòsit i que hauria de funcionar sense etiquetatge específic obligatori.
 • L’abast del sistema és un dels aspectes que més determina la seva contribució a l’increment del reciclatge i a la disminució d’abocaments d’envasos al medi ambient, entre d’altres impactes.
 • Caldria encoratjar l’ús voluntari d’una etiqueta distintiva, per exemple mitjançant unes tarifes de RAP inferiors per als productors que l’utilitzessin.
 • L’experiència d’altres SDDRs demostra que s’obtenen més materials i de major qualitat, alhora que tenen un major preu al mercat del reciclatge.
 • A nivell de costos, tant en el disseny de tarifes i altres compensacions com en el balanç global, s’obtenen resultats comparables amb altres SDDRs europeus existents.
 • El sistema no és neutre pels diferents agents donant-se una transferència de costos:
  • Dels municipis (que s’estalviarien 16,90 milions d’Euros) als productors (que incrementarien la seva contribució en 8,26 milions d’Euros)
  • Dels contribuents als consumidors (que aportarien 26,44 milions d’Euros en dipòsits no reclamats).
  • L’impacte de l’SDDR sobre el sistema actual de gestió d’envasos es traduiria en un increment dels costos unitaris de gestió, per la dificultat de reduir-ne la capacitat i perquè l’SDDR extreu materials amb major valor econòmic. Tanmateix, d’acord amb la llei estatal d’envasos, aquests costos no haurien de repercutir sobre l’Administració Pública.
  • S’estimen 41 kt de reciclatge addicional, augmentant el reciclatge d’envasos de begudes del 62,7% fins al 94,9%. En conjunt, s’estima que el reciclatge d’envasos creixeria un 16,5%. Tot plegat, augmentaria un 3,1% la recollida selectiva global a Catalunya, augmentant 1,2 punts el % de recollida selectiva bruta. D’altra banda, el littering passaria de 1.280 a 173 tones anuals.

El cronograma d’implantació de l’SDDR és extens i variable, atès que conté fases de diferent naturalesa (tècnica, legislativa, de construcció d’infraestructures, etc.) i complexitat. Si bé s’ha estimat un període previ d’un any i un de posterior al procés legislatiu de 20 mesos, aquesta durada podria veure’s reduïda en funció de la configuració de l’organisme central de gestió.
> La presentació de l’estudi ha tingut un ampli ressò als mitjans. CONSULTA LES NOTÍCIES APAREGUDES AQUÍ
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe complet[/link] [link]Resum (CAT)[/link] [link]Resumen (ESP)[/link] [link]Summary (ENG)[/link] [link]Presentació d’Ignasi Puig (ENT)[/link]Hoy ha tenido lugar la presentación pública del “Estudio sobre la viabilidad de implantar en Cataluña un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para los envases de bebidas de un solo uso” con la presencia de la secretaria de Medio ambiente y Sostenibilidad, Marta Subirà, el director de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), Josep Maria Tost, y Ignasi Puig (ENT).
El estudio ha sido encargado por la ARC y realizado por un consorcio liderado por ENT Medio Ambiente y Gestión e integrado por Eunomia Research & Consulting Ltd. y por el Despacho Jiménez de Parga. El objetivo principal del estudio es evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica de la implantación de un SDDR para los envases de un solo uso en Cataluña.
A continuación se detallan las principales conclusiones:

 • La aplicación de un SDDR sobre envases de bebidas de un solo uso en el ámbito autonómico catalán es legalmente posible, aunque requeriría adaptaciones, como una definición propia de la obligatoriedad del primer pago del depósito y que debería funcionar sin etiquetado específico obligatorio.
 • El alcance del sistema es uno de los aspectos que más determina su contribución al incremento del reciclaje y la disminución de vertidos de envases al medio ambiente, entre otros impactos.
 • Habría que alentar el uso voluntario de una etiqueta distintiva, por ejemplo mediante unas tarifas de RAP inferiores para los productores que lo utilizaran.
 • La experiencia de otros SDDR demuestra que se obtienen más materiales y de mayor calidad, a la vez que tienen un mayor precio en el mercado del reciclaje.
 • A nivel de costes, tanto en el diseño de tarifas y otras compensaciones como en el balance global, se obtienen resultados comparables con otros SDDR europeos existentes.
 • El sistema no es neutro por los diferentes agentes dándose una transferencia de costes:
  • De los municipios (que ahorrarían 16,90 millones de Euros) a los productores (que incrementarían su contribución en 8,26 millones de Euros)
  • De los contribuyentes a los consumidores (que aportarían 26,44 millones de Euros en depósitos no reclamados).
  • El impacto del SDDR sobre el sistema actual de gestión de envases se traduciría en un incremento de los costes unitarios de gestión, por la dificultad de reducir su capacidad y que el SDDR extrae materiales con mayor valor económico. Sin embargo, de acuerdo con la ley estatal de envases, estos costes no deberían repercutir sobre la Administración Pública.
  • Se estiman 41 kt de reciclaje adicional, aumentando el reciclaje de envases de bebidas del 62,7% hasta 94,9%. En conjunto, se estima que el reciclaje de envases crecería un 16,5%. Todo ello, aumentaría un 3,1% la recogida selectiva global en Cataluña, aumentando 1,2 puntos el% de recogida selectiva bruta. Por otra parte, el littering pasaría de 1.280 a 173 toneladas anuales.

El cronograma de implantación del SDDR es extenso y variable, dado que contiene fases de diferente naturaleza (técnica, legislativa, de construcción de infraestructuras, etc.) y complejidad. Si bien se ha estimado un periodo previo de un año y uno posterior al proceso legislativo de 20 meses, esta duración podría verse reducida en función de la configuración del organismo central de gestión.
> Muchos medios se han hecho eco de la publicación del estudio. CONSULTA LAS NOTICIAS APARECIDAS AQUÍ
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe completo (català)[/link] [link]Resumen (ESP)[/link] [link]Summary (ENG)[/link] [link]Presentación de Ignasi Puig (ENT)[/link]On 27th July 2017 the public presentation of the “Study on the feasibility of the implementation of a deposit-refund scheme (DRS) for single-use beverage containers in Catalonia” took place with the presence of the Secretary for Environment and Sustainability , Marta Subirà, the director of the Catalan Waste Agency (ARC), Josep Maria Tost, and Ignasi Puig (ENT).
The study was commissioned by ARC and carried out by a consortium led by ENT Environment and Management and integrated by Eunomia Research & Consulting Ltd. and the Jiménez de Parga Law firm. The main objective of the study is to evaluate the technical, environmental and economic viability of the implementation of a DRS for single use beverage containers in Catalonia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Full report (CATALAN)[/link] [link]Summary (ENG)[/link]