La gestió dels residus municipals representa una de les principals partides de despesa dels ens locals. En el context de crisi en què ens trobem, aquest factor és clau a l’hora de plantejar la implantació de qualsevol model de gestió de residus.
A diferència del que passa amb altres aspectes de la gestió dels residus, actualment no es recullen dades sistemàtiques sobre el cost de les diverses operacions de gestió de residus. Tampoc es disposa de cap metodologia de càlcul d’aquests costos que permeti integrar la gran varietat de casuístiques que es donen, i els ens locals no disposen d’unes directrius sobre com gestionar la informació econòmica d’una manera homogènia i comparable.
Aquest article planteja dades reals sobre els costos i ingressos del servei de gestió de residus, subministrats per administracions locals catalanes, que permeten concloure que el cost global per càpita de gestió de residus en un model de recollida porta a porta és similar al del model de recollida en contenidors.

autoria

Marta Jofra | Ignasi Puig

data

2014

publicació

IndustriAmbiente

referència bibliogràfica

Jofra-Sora, M., Puig-Ventosa, I., Roca Jusmet, J. (2014) ¿Es el puerta a puerta más caro que los contenedores? IndustriAmbiente, 5: 26-31.