La Unió Europea promou el reciclatge de plàstic com un pas important cap a una economia circular. Els residus plàstics recuperats són un material complex i heterogeni, i les impureses i/o polímers no focalitzats associats als residus plàstics poden afectar el procés de reciclatge i disminuir els beneficis potencials.

En aquest estudi es va realitzar una avaluació ambiental i financera d’una tona de residus de plàstic recollits en els centres de reciclatge danesos. Es van considerar tres escenaris de gestió: dos de reciclatge mecànic (una configuració més simple i una més avançada, concretament SMR i AMR) i un escenari de reciclatge de matèries primeres (FR) basat en la conversió mitjançant la piròlisi.

L’escenari AMR va proporcionar els majors beneficis en el major nombre de categories d’impacte ambiental (inclòs el potencial d’escalfament global) i els costos totals; escenaris SMR i FR van proporcionar beneficis menors (o fins i tot costos), depenent de la categoria d’impacte ambiental considerada.

Una anàlisi d’escenaris que va avaluar el tipus de subministrament d’energia, la ubicació de les instal·lacions de reciclatge i l’aplicació del material reciclat va confirmar el rànquing dels escenaris pel que fa al potencial d’escalfament global i els costos totals.

L’anàlisi de sensibilitat demostra que entre tres a nou paràmetres són suficients per aconseguir més del 90% de la variància total dels resultats; Els paràmetres crítics estan relacionats principalment amb l’eficiència de la separació, els rendiments tècnics i els factors de substitució en el mercat. L’estudi demostra que si s’aconsegueix una alta qualitat del plàstic reciclat, són possibles tant els beneficis ambientals i econòmics.

autoria

Verònica Martínez

data

2019

publicació

Resources, Conservation & Recycling

referència bibliogràfica

Faraca, G., Martínez, V., Astrup, T. (2019) Environmental life cycle cost assessment: Recycling of hard plastic waste collected at Danish recycling centres. Resources, Conservation & Recycling, 143: 299-309.