La Fundació ENT ofereix a MedCities suport tècnic pel desenvolupament del projecte BLUEFASMA, un projecte Interreg que vol implementar els principis de l’economia circular en el sector de la pesca i l’aqüicultura. L’objectiu final és beneficiar a la conca mediterrània potenciant el desenvolupament de l’economia circular blava a les illes i zones costeres de la Mediterrània. Per això, es volen posar en pràctica diverses proves pilot de les quals Medcities -amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona- és responsable.
Ateses les característiques del territori metropolità, MedCities i l’AMB han identificat que els circuits curts de comercialització/distribució i la prevenció del malbaratament alimentari són els temes prioritaris a incidir mitjançant les activitats a desenvolupar en el marc del projecte BLUEFASMA.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]BLUEFASMA project[/link]El proyecto que ENT lleba a cabo consiste en ofrecer apoyo técnico al proyecto BLUEFASMA, encargado por MedCities. El proyecto BLUEFASMA es un proyecto Interreg que quiere implementar los principios de la economía circular en el sector de la pesca y la acuicultura. El objetivo final es beneficiar a la cuenca mediterránea potenciando el desarrollo de la economía circular azul en las islas y zonas costeras. Para ello, se quieren poner en práctica diversas pruebas piloto de las que Medcities -con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona- es responsable.
Dadas las características del territorio metropolitano, MedCities y la AMB han identificado que los circuitos cortos de comercialización / distribución y la prevención del derroche alimentario son los temas prioritarios a incidir mediante las actividades a desarrollar en el marco del proyecto BLUEFASMA.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]BLUEFASMA project[/link]ENT provides technical support to MedCities for the project BLUEFASMA. BLUEFASMA is an Interreg project that aims to implement the principles of circular economy in the fishing and aquiculture sectors. The final objective is to stimulate the growth of blue circular economy on islands and coastal areas of the Mediterranean. For that reason, several pilots will be implemented under the responsibility of MedCities, and with the support of the Barcelona Metropolitan Area (AMB).
Considering the characteristics of the metropolitan area, MedCities and MAB have identified that short commercialisation and distribution circuits and prevention of food wastage are the priority areas to address in the activities developed in the framework of BLUEFASMA.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]BLUEFASMA project[/link]