Maria Mestre Montserrat (ENT)
Fa unes setmanes la Marta Pujadas em feia arribar la seva tesi La creació d’un passiu ambiental a Catalunya. Història de la planta de Flix al riu Ebre (1897 – 2013). L’activitat de la planta de Flix, la històrica Sociedad Electroquímica de Flix (EQF) del grup ERCROS, implantada al municipi l’any 1897, ha acumulat 700 mil tones de fangs contaminants que han obligat a desplegar un costós projecte de descontaminació. La recerca realitzada en aquesta tesi doctoral demostra l’existència de responsabilitat objectiva per part de l’empresa (independentment de la voluntat de generar dany o de l’existència de negligència), a més de subjectiva (segons la sentència per delicte ecològic contra l’empresa de l’any 2003). Tot i així, EQF no ha volgut reconèixer com a propis els danys causats i ha traspassat a la societat aquests costos ambientals.
El company Santiago Gorostiza presentava el passat juliol la seva recerca “Rius de sal” sobre la història de la salinització dels rius Llobregat i Caderner durant el segle XX, i amb ell comentàvem fa uns dies els vincles entre el cas d’ERCROS de Flix i el que ell havia estudiat, amb Iberpotash com a actual responsable. Justament l’any passat, l’Escarabajo verde va dedicar un documental a parlar dels dos casos conjuntament. Les dues empreses han estat condemnades per delicte ecològic. En els dos casos l’activitat de l’empresa ha generat un impacte ambiental clar (una muntanya de contaminació, una dins el riu, l’altra a la intempèrie), la gestió i restauració del qual ha comportat una forta despesa pública. La Unió Europea, l’estat i el govern espanyol s’han gastat 165 milions d’euros per la descontaminació del riu Ebre en el cas de Flix, i la Generalitat va invertir entre 2008 i 2011 200 milions d’euros per pal·liar la contaminació d’Iberpotash.
Ara que bufen aires constituents, és un bon moment per plantejar-se si la Catalunya futura pot i ha de ser capaç d’anar més enllà de l’exigència mínima de responsabilitat ambiental de les empreses per tendir cap al reconeixement dels Drets de la Naturalesa, com un dret constitucional, tal i com contempla, per exemple, la constitució equatoriana. En aquest escenari, les concessions i el control de les activitats industrials haurien de ser acuradament planificades, amb l’objectiu de no perjudicar els Drets de la Naturalesa establerts a la constitució. Aquest seria un bon punt de partida que no és garantia d’una millor situació, com desgraciadament ens demostra l’incompliment d’alguns drets actualment contemplats per la constitució, singularment el cas del dret a l’habitatge, però sí seria un element interessant a tenir en compte si volem dotar-nos d’eines per una societat que prioritzi la conservació del planeta i no hagi de tornar a pagar mai més els plats trencats d’aquells que s’han enriquit a costa del nostres recursos naturals.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Maria Mestre Montserrat (ENT)
Hace unas semanas Marta Pujadas me hacía llegar su tesis La creació d’un passiu ambiental a Catalunya. Història de la planta de Flix al riu Ebre (1897 – 2013). La actividad de la planta de Flix, la histórica Sociedad Electroquímica de Flix (EQF) del grupo ERCROS, implantada en el municipio en 1897, ha acumulado 700 mil toneladas de lodos contaminantes que han obligado a desplegar un costoso proyecto de descontaminación. La investigación realizada en esta tesis doctoral demuestra la existencia de responsabilidad objetiva por parte de la empresa (independientemente de la voluntad de generar daño o de la existencia de negligencia), además de subjetiva (según la sentencia por delito ecológico contra empresa del año 2003). Aún así, EQF no ha querido reconocer como propios los daños causados ​​y ha traspasado a la sociedad estos costes ambientales.
El compañero Santiago Gorostiza presentaba el pasado julio su investigación “Rius de sal” sobre la historia de la salinización de los ríos Llobregat y Cardener durante el siglo XX, y con él comentábamos hace unos días los vínculos entre el caso de ERCROS de Flix y lo que él había estudiado, con Iberpotash como actual responsable. Justamente el año pasado, el Escarabajo verde dedicó un documental a hablar de los dos casos conjuntamente. Las dos empresas han sido condenadas por delito ecológico. En ambos casos la actividad de la empresa ha generado un impacto ambiental claro (una montaña de contaminación, una dentro del río, la otra a la intemperie), la gestión y restauración del cual ha comportado una fuerte gasto público. La Unión Europea, el estado y el gobierno español han gastado 165 millones de euros para la descontaminación del río Ebro en el caso de Flix, y la Generalitat invirtió entre 2008 y 2011 200 millones de euros por paliar la contaminación de Iberpotash.
Es un buen momento para plantearse si hay que ir más allá de la exigencia mínima de responsabilidad ambiental de las empreses, para tender hacia el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, como un derecho constitucional, tal y como contempla, por ejemplo, la constitución ecuatoriana. En este escenario, las concesiones y el control de las actividades industriales deberían ser cuidadosamente planificadas, con el objetivo de no perjudicar a los Derechos de la Naturaleza establecidos en la constitución. Este sería un buen punto de partida que no es garantía de una mejor situación, como desgraciadamente nos demuestra el incumplimiento de algunos derechos actualmente contemplados por la constitución, singularmente el caso del derecho a la vivienda, pero sí sería un elemento interesante a tener en cuenta si queremos dotarnos de herramientas para una sociedad que priorice la conservación del planeta y no tenga que volver a pagar nunca más los platos rotos de aquellos que se han enriquecido a costa de nuestros recursos naturales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]