Meritxell Bernal | ENT medi ambient i gestió

“A vegades em sento malament d’haver-ho fet” va dir l’inventor de les càpsules monodosi de cafè en una entrevista a The Atlantic el 2015.[1] Quan John Sylvan va inventar les primeres càpsules monodosi de cafè per l’empresa Keurig Green Mountain (2002) no s’imaginava l’impacte negatiu que suposarien per al medi ambient. Les càpsules, siguin d’alumini o de plàstic, són actualment un dels residus més difícils de gestionar per la seva composició i disseny. La barreja de material orgànic i inorgànic i la dificultat de separar-los complica considerablement el reciclatge. A més a més, l’escàs nombre de plantes que reciclen aquest producte (a Catalunya només existeix una planta de reciclatge a Jorba) fa que el cost de gestió d’aquest residu sigui molt elevat.

La principal marca distribuïdora de càpsules de cafè a Espanya té habilitat un sistema de recollida propi distribuït per les seves botigues, grans superfícies i punts de recollida de residus municipals. Tot i així, un estudi de l’OCU del 2013 focalitzat en les càpsules Nespresso recull que només el 18% dels consumidors les porten als punts de recollida que l’empresa ha posat a les botigues, i com a molt el 10% les porten als altres punts habilitats.[2]

Això indica que la major part de la recollida i el tractament del residu de càpsules monodosi de cafè l’ha estat assumint i el segueix assumint la població a través del servei de recollida de residus municipals, mentre que els fabricants i distribuïdors han obtingut considerables beneficis per la posada al mercat d’aquestes càpsules.

Actualment, la normativa europea obliga als productors i distribuïdors d’alguns productes a assumir els costos anteriors mitjançant la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), una política que pretén traspassar els costos de gestió de la fase post-consum dels productes als productors (OCDE, 2016).[3] Tot i així, la directiva d’envasos i residus d’envasos (Directiva 1994/62)[4] diu que les càpsules que tenen cafè a dins no es consideren envasos i, per tant, no estan subjectes a RAP.

D’altra banda, la implantació de Sistemes de Dipòsit Devolució i Retorn (SDDR) o la producció de càpsules compostables podrien optimitzar la gestió d’aquest residu. A les Illes Balears, la llei de residus i sòls contaminats de 2019 prohibeix les càpsules monodosi de cafè a menys que siguin compostables o fàcilment reciclables.[5]

Tanmateix, i en concordança amb la jerarquia de residus, la prevenció hauria de ser la primera opció perquè, a part de la dificultat de reciclatge, s’ha de tenir en compte l’impacte ambiental que suposa l’increment d’embolcalls. No és el mateix comprar un paquet de quilo de cafè que un quilo de cafè en petites porcions envasades individualment. Alhora, l’alumini té un impacte ambiental elevat associat principalment a l’extracció de la bauxita i a la transformació d’aquesta fins a obtenir l’alumini. Així, doncs, potser hauríem de valorar més les cafeteres tradicionals.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Meritxell Bernal | ENT medio ambiente y gestión

“A veces me siento mal de haberlo hecho” dijo el inventor de las cápsulas monodosis de café en una entrevista en The Atlantic en 2015.[1] Cuando John Sylvan inventó las primeras cápsulas monodosis de café para la empresa Keurig Green Mountain (2002) no se imaginaba el impacto negativo que supondrían para el medio ambiente. Las cápsulas, sean de aluminio o de plástico, son actualmente uno de los residuos más difíciles de gestionar por su composición y diseño. La mezcla de material orgánico e inorgánico y la dificultad de separarlos complica considerablemente el reciclaje. Además, el escaso número de plantas que reciclan este producto hace que el coste de gestión de este residuo sea muy elevado.
La principal marca distribuidora de cápsulas de café en España tiene habilitado un sistema de recogida propio distribuido por sus tiendas, grandes superficies y puntos de recogida de residuos municipales. Sin embargo, un estudio de la OCU de 2013 focalizado en las cápsulas Nespresso recoge que sólo el 18% de los consumidores las llevan a los puntos de recogida que la empresa ha puesto en las tiendas, y como mucho el 10% las llevan a los otros puntos habilitados.[2]
Esto indica que la mayor parte de la recogida y el tratamiento del residuo de cápsulas monodosis de café lo ha estado asumiendo y lo sigue asumiendo la población a través del servicio de recogida de residuos municipales, mientras que los fabricantes y distribuidores han obtenido considerables beneficios por la puesta en el mercado de estas cápsulas.
Actualmente, la normativa europea obliga a los productores y distribuidores de algunos productos a asumir los costes anteriores mediante la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), una política que pretende traspasar los costes de gestión de la fase post-consumo de los productos a los productores (OCDE, 2016).[3] Sin embargo, la directiva de envases y residuos de envases (Directiva 1994/62)[4] dice que las cápsulas que tienen café dentro no se consideran envases y, por tanto, no están sujetos a RAP.
Por otra parte, la implantación de Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) o la producción de cápsulas compostables podrían optimizar la gestión de este residuo. En las Islas Baleares, la ley de residuos y suelos contaminados de 2019 prohíbe las cápsulas monodosis de café a menos que sean compostables o fácilmente reciclables.[5]
Aún así, y en concordancia con la jerarquía de residuos, la prevención debería ser la primera opción porque, a parte de la dificultad del reciclaje, se debe tener en cuenta el impacto ambiental que supone el incremento de envoltorios. No es lo mismo comprar un paquete de kilo de café que un kilo de café en pequeñas porciones envasadas individualmente. Asimismo, el aluminio tiene un impacto ambiental elevado asociado principalmente a la extracción de la bauxita y la transformación de esta hasta obtener el aluminio. Así pues, tal vez deberíamos valorar más las cafeteras tradicionales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]