Aquesta matinada han acabat les negociacions del Consell de Ministres de Pesca de la UE en que han fixat els límits de pesca per 2018 per a la major part de les poblacions de peixos d’interès comercial de l’Atlàntic Nord-oriental. En la majoria dels casos, els límits de pesca de gran interès per a la flota espanyola s’han establert un any més per sobre del criteri científic, perpetuant així la sobrepesca per a algunes poblacions. Per a algunes de les espècies en estat més crític, com la sardina o l’anguila, el compromís assolit pel Consell podria resultar clarament insuficient.
Com cada any per aquestes dates, els Ministeris de Pesca dels vint-i-vuit s’han reunit per negociar els totals admissibles de captures (TAC) i les quotes per 2018 per a la major part de les poblacions de peixos d’interès comercial de l’Atlàntic Nord-oriental. Aquest any s’ha batut un nou rècord i les negociacions han estat més llargues del que és habitual, arribant a un acord final cap a les 7 del matí d’aquest dimecres.
Tot i que la Comissió ha indicat en la seva roda de premsa matinal que 2/3 de les poblacions de peixos estan subjectes al 2018 a límits de pesca sostenibles, aquestes negociacions continuen sense oferir la transparència necessària i, a més, l’avanç realitzat per acabar amb la sobrepesca a la UE continua sent massa lent.
Durant aquest Consell de Ministres de la UE, nombrosos Estats membres han tornat a establir a l’alça les quotes de captura per a un bon nombre de poblacions, sobrepassant els límits de pesca per sobre dels nivells sostenibles recomanats pel Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (ICES). En les negociacions dutes a terme l’any passat, el Consell va establir un 55% dels límits de pesca de la UE per sobre de les recomanacions científiques [i]. Aquest any, 21 de les 31 poblacions de gran interès per a la flota espanyola s’han establert per sobre dels límits sostenibles (és a dir en un 68% dels casos s’ha superat la recomanació científica).
El reglament que regula la pesca a la Unió Europea, la Política Pesquera Comuna (PPC), en vigor des de gener de 2014, conté objectius i terminis vinculants per assolir una pesca sostenible. Concretament obliga a acabar amb la sobrepesca, si això és possible, el 2015, i de forma progressiva i gradual, com a molt tard el 2020 per a totes les poblacions. No obstant això, a data d’avui, segons l’últim informe publicat per la Comissió Europea, el 41% de les poblacions a l’Atlàntic Nord-oriental i Mar del Nord segueixen subjectes a sobrepesca.
Per aconseguir restablir les poblacions de peixos a nivells saludables abans de 2020, tal com obliga la UE, és imprescindible que ministres europeus segueixin les recomanacions científiques a l’hora d’establir les oportunitats de pesca. I, encara que és responsabilitat de cada un dels estats membres acabar amb la sobrepesca, Espanya és un dels països de la UE que ha establert històricament més límits de pesca per sobre de les recomanacions científiques, lloc que comparteix juntament amb el Regne Unit i Portugal, entre d’altres, tal i com indica un article científic publicat a Marine Policy [ii].
Si bé és cert que la proporció de poblacions per les quals s’estableixen límits de captura per sobre la recomanació científica ha disminuït en els darrers anys, el progrés realitzat per acabar amb la sobrepesca encara és massa lent. Aquest fet ha estat confirmat per l’últim informe de l’STECF, on es destaca que l’avanç per permetre que es mantinguin o es recuperin totes les poblacions a nivells sostenibles abans de 2020 està sent massa lent [iii].
Tot i que encara és aviat per poder oferir una anàlisi completa sobre els límits de pesca establerts aquest matí pel Consell de Ministres, les dades preliminars indiquen que el Consell no ha estat prou ambiciós. Per l’anguila, per exemple, una espècie catalogada en perill crític, s’ha acordat una veda de pesca de 3 mesos a determinar pels Estats membres, una mesura que no permetrà recuperar la delicada situació d’aquesta espècie. Per a la sardina, en estat crític en aigües atlàntiques ibèriques, el consell científic en recomanava el tancament de la pesca, però Espanya i Portugal proposen un pla de gestió que no serà revisat fins al proper any.
Pel que fa a determinades quotes d’interès pesquer per a la flota espanyola, com el merlà al Golf de Biscaia i Cantàbric, el Consell de Ministres ha acordat la seva captura en 2.540 tones. No obstant això, el consell científic recomanava per 2018 unes captures no superiors a les 1.613 tones (permetent-se així una pesca un 57% superior al seu límit sostenible). La solla, el consell científic recomanava unes captures desitjades no superiors a les 194 tones, s’ha legislat un límit de pesca de 395 tones (un 104% superior). Per a la població de lluç del sud, el consell científic establia una captura de 8.561 tones, però finalment el Consell de Ministres ha decidit un límit de captura de 9.258 tones (és a dir, un 8% per sobre la recomanació científica o un 15% si tenim en compte el top-up).
Contràriament, molt poques poblacions estan sent gestionades de forma sostenible i gaudeixen de bona salut. Aquest és per exemple el cas dels raps al Mar Cantàbric i aigües de l’Atlàntic ibèric, el límit dels quals s’ha establert en 3.955 tones (un 13% per sota del consell científic). Així com del sorell, el límit del qual s’ha establert en 55.555 tones (en sintonia amb el consell científic). Un cas que hauria de ser la norma i no l’excepció.
Cal destacar que tan sols queden dos anys per complir la data límit de 2020 i, a més, s’ha de garantir la cobertura total de l’obligació de desembarcament i reduir al màxim les captures no desitjades, de manera que els reptes continuen sent molt importants. D’altra banda, tal com indiquen nombrosos articles científics i la pròpia Comissió Europea, la flota de la Unió podria millorar substancialment els seus beneficis econòmics si la biomassa de totes les poblacions explotades es recuperés fins a arribar a uns nivells sostenibles.
Per aquests i molts altres motius és extremadament important incrementar la recol·lecció i de dades i el monitoratge de les poblacions i avançar cap al compliment de la normativa comunitària que inclou, entre altres obligacions, la necessitat de repartir les quotes sobre la base de criteris socials i ambientals . Un fet que garantiria un repartiment més just i equitatiu entre les diferents flotes i comunitats pesqueres, i ajudaria a protegir la part de la flota més sostenible des d’un punt de vista ambiental i social.


Desembre_ES-01  Desembre_ES-04Desembre_ES-03  Desembre_ES-02

[i] Poseidon Aquatic Resources Management Ltd. 2017, “Taking Stock: Progress Towards Ending Overfishing in the European Union” (Link).

[ii]   Carpenter, G., Kleinjans, R., Villasante, S., and O’Leary, B. C. 2016. Landing the blame: The influence of EU Member States on quota setting. Marine Policy, 64: 9–15 (Link).

[iii]  Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) (2017). Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-17-04) (Link).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Esta madrugada han terminado las negociaciones del Consejo de Ministros de Pesca de la UE en la que han fijado los límites de pesca para 2018 para la mayor parte de las poblaciones de peces de interés comercial del Atlántico Nororiental. En la mayoría de los casos, los límites de pesca de gran interés para la flota española se han establecido un año más por encima del criterio científico, perpetuando así la sobrepesca para algunas poblaciones. Para algunas de las especies en estado más crítico, como la sardina o la anguila, el compromiso alcanzado por el Consejo podría resultar claramente insuficiente.
Como cada año por estas fechas, los Ministerios de Pesca de los Veintiocho se han reunido para negociar los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas para 2018 para la mayor parte de las poblaciones de peces de interés comercial del Atlántico Nororiental. Este año se ha batido un nuevo récord y las negociaciones han sido más largas de lo habitual, llegándo a un acuerdo final hacia las 7 de la mañana de este miércoles.
Aunque la Comisión ha indicado en su rueda de prensa matinal que 2/3 de las poblaciones de peces estarán sujetas en 2018 a límites de pesca sostenibles, estas negociaciones continúan sin ofrecer la transparencia necesaria y además el avance realizado para acabar con la sobrepesca en la UE continúa siendo demasiado lento.
Durante este Consejo de Ministros de la UE, numerosos Estados miembros han vuelto a pujar al alza los cupos de captura sobrepasando los límites de pesca por encima de los niveles sostenibles recomendados por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) para un buen número de poblaciones. En las negociaciones llevadas a cabo el año pasado, el Consejo estableció un 55% de los límites de pesca de la UE por encima de las recomendaciones científicas [i]. Este año, 21 de las 31 poblaciones de gran interés para la flota española se han establecido por encima de los límites sostenibles (es decir en un 68% de los casos se ha superado la recomendación científica).
El reglamento que regula la pesca en la Unión Europea, la Política Pesquera Común (PPC), en vigor desde enero de 2014, contiene objetivos y plazos vinculantes para alcanzar una pesca sostenible. Concretamente obliga a acabar con la sobrepesca, si ello es posible, en 2015, y de forma progresiva y paulatina, a más tardar en 2020 para todas las poblaciones. Sin embargo, a fecha de hoy, según el último informe publicado por la Comisión Europea, el 41% de las poblaciones en el Atlántico Nororiental y Mar del Norte siguen sujetas a sobrepesca.
Para conseguir restablecer las poblaciones de peces a niveles saludables antes de 2020, tal y como obliga la UE, es imprescindible que ministras y ministros europeos sigan las recomendaciones científicas a la hora de establecer las oportunidades de pesca. Y, aunque es responsabilidad de cada uno de los Estados miembros acabar con la sobrepesca, España es uno de los países de la UE que ha establecido históricamente más límites de pesca por encima de las recomendaciones científicas, lugar que comparte junto con Reino Unido y Portugal, entre otros, tal y como indica un artículo científico publicado en Marine Policy [ii].
Si bien es cierto que la proporción de poblaciones para las cuales se establecen límites de captura por encima la recomendación científica ha disminuido en los últimos años, el progreso en pos de acabar con la sobrepesca todavía es demasiado lento. Este hecho ha sido confirmado por el último informe del STECF, donde se destaca que el avance para permitir que se mantengan o se recuperen todas las poblaciones a niveles sostenibles antes de 2020 está siendo demasiado lento[iii].
Aunque todavía es pronto para poder ofrecer un análisis completo sobre los límites de pesca establecidos esta mañana por el Consejo de Ministros, los datos preliminares indican que el Consejo no ha sido lo suficientemente ambicioso. Para la anguila, por ejemplo, una especie catalogada en peligro crítico, se ha acordado una veda de pesca de 3 meses a determinar por los Estados miembros, una medida que no permitirá recuperar la delicada situación de esta especie. Para la sardina, en estado crítico en aguas atlánticas ibéricas, el consejo científico recomendaba el cierre de la pesquería, sin embargo España y Portugal proponen un plan de gestión que no será revisado hasta el próximo año.
Con respecto a determinadas cuotas de interés pesquero para la flota española, como el merlán en el Golfo de Vizcaya y Cantábrico, el Consejo de Ministros ha acordado su captura en 2.540 toneladas. Sin embargo, el consejo científico recomendaba para 2018 unas capturas no superiores a las 1.613 toneladas (permitiéndose así una pesca un 57% superior a su límite sostenible). La solla, cuyo consejo científico recomendaba unas capturas deseadas no superiores a las 194 toneladas, se ha legislado un límite de pesca de 395 toneladas (un 104% superior). Para la población de merluza del sur, el consejo científico establecía una captura de 8.561 toneladas, pero finalmente el Consejo de Ministros ha decidido un límite de captura de 9.258 toneladas (es decir, un 8% por encima del consejo científico o un 15% si tenemos en cuenta el top-up).
Por el lado contrario, muy pocas poblaciones están siendo gestionadas de forma sostenible y gozan de buena salud. Este es por ejemplo el caso de los rapes en el Mar Cantábrico y aguas del Atlántico ibérico, cuyo límite se ha establecido en 3.955 toneladas (un 13% por debajo del consejo científico). Así como del jurel, cuyo límite se ha establecido en 55.555 toneladas (en sintonía con el consejo científico). Un caso que debería ser la norma y no la excepción.
Cabe destacar que tan solo quedan dos años para cumplir la fecha límite de 2020, y además se ha de garantizar la cobertura total de la obligación de desembarque y reducir al máximo las capturas no deseadas, por lo que los retos continúan siendo muy importantes. Por otro lado, tal y como indican numerosos artículos científicos y la propia Comisión Europea, la flota de la Unión podría mejorar sustancialmente sus beneficios económicos si la biomasa de todas las poblaciones explotadas se recuperara hasta alcanzar unos niveles sostenibles.
Por estos y muchos otros motivos es extremadamente importante incrementar la recolección y de datos y el monitoreo de las poblaciones y avanzar hacia el cumplimiento de la normativa comunitaria que incluye, entre otras obligaciones, la necesidad de repartir las cuotas en base a criterios sociales y ambientales. Un hecho que garantizaría un reparto más justo y equitativo entre las diferentes flotas y comunidades pesqueras, y ayudaría a proteger a la parte de la flota más sostenible desde un punto de vista ambiental y social.

Desembre_ES-01  Desembre_ES-04Desembre_ES-03  Desembre_ES-02

[i] Poseidon Aquatic Resources Management Ltd. 2017, “Taking Stock: Progress Towards Ending Overfishing in the European Union” (Link).

[ii]   Carpenter, G., Kleinjans, R., Villasante, S., and O’Leary, B. C. 2016. Landing the blame: The influence of EU Member States on quota setting. Marine Policy, 64: 9–15 (Link).

[iii]  Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) (2017). Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-17-04) (Link).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]This morning the negotiations of the Fisheries Council of the EU in which the fishing limits for 2018 have been set for most of the fish stocks of commercial interest in the Northeast Atlantic have finalized. In most cases, the fishing limits of greatest interest for the Spanish fleet have been set again above the scientific advice, thus perpetuating overfishing for a number of stocks. For some of the most critical species, such as sardines or eels, the commitment reached by the Council could be clearly insufficient.
As every year at this date, the Ministries of Fisheries of the Twenty-eight have met to negotiate the Total Allowable Catch (TAC) and quotas for 2018 for most of the commercial fish stocks of the Northeast Atlantic and North Sea. This year the Fisheries Council has set a new record and negotiations have been longer than usual, reaching a final agreement at 7 am on Wednesday.
Although the Commission indicated in its morning press conference that 2/3 of the fish stocks will be subject to sustainable fishing limits in 2018, these negotiations continue without offering the necessary transparency and the progress made to end overfishing in the EU continues to be too slow.
During this Council of the EU, many Member States have once again pushed for quotas that exceed the fishing limits above the sustainable levels recommended by the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) for a good number of stocks. In the negotiations carried out last year, the Council established 55% of EU fishing limits above scientific advice [i]. This year, 21 of the 31 stocks of great interest for the Spanish fleet have been established above the sustainable limits (that is, in 68% of the cases the scientific advice has been exceeded).
The policy that regulates fisheries in the European Union, the Common Fisheries Policy (CFP), in force since January 2014, contains binding targets and deadlines for achieving sustainable fisheries. Specifically, it requires to end overfishing by 2015 where possible and, on a progressive, incremental basis at the latest by 2020 for all stocks. However, to date, according to the latest report published by the European Commission, 41% of the stocks in the Northeast Atlantic and the North Sea are still subject to overfishing.
In order to restore fish stocks to healthy levels by 2020, as required by the EU, it is essential that European ministers follow the scientific advice when setting fishing opportunities. Although it is the responsibility of each of the Member States to end overfishing, Spain is one of the countries in the EU that has historically established more fishing limits over scientific advice, a podium that it shares together with the United Kingdom and Portugal among others, as is indicated by a scientific article published in Marine Policy [ii].
While it is true that the proportion of stocks for which catch limits are set above the scientific advice has declined in recent years, progress towards ending overfishing is still too slow. This fact has been confirmed by the latest report of the STECF, which highlights that the progress to allow all stocks to be maintained or restored to sustainable levels before 2020 has been too slow [iii].
Although it is still too early to be able to offer a complete analysis of the fishing limits established this morning by the Fisheries Council, preliminary data indicates that the Council has not been sufficiently ambitious. For eel, for example, a species classified as critically endangered, a fishing ban of 3 months to be determined by the Member States has been agreed, a measure that will not allow the delicate situation of this species to recover. For sardines, in critical shape in the Atlantic Iberian waters, the scientific advice recommended the closure of the fishery; however Spain and Portugal propose a management plan that will not be reviewed until next year.
With respect to certain quotas of fishing of interest to the Spanish fleet, such as whiting in the Bay of Biscay, the Council has agreed a catch of 2,540 tonns. However, the scientific advice recommended for 2018 a catch not exceeding 1,613 tonnes (thus Ministers are allowing to fish it 57% higher than its sustainable limit). For plaice, whose scientific advice recommended wanted catches not exceeding 194 tonnes, the ministers legislated a fishing limit of 395 tonnes (104% higher). For the southern hake, the scientific advice recommended a catch not exceeding 8,561 tonnes, but finally the Council decided a catch limit of 9,258 tonnes (8% above the scientific advice or 15% if we consider the top-up).
Also, very few stocks are being managed sustainably and considered in good shape. This is for example the case of the anglerfish in the Cantabrian Sea and Atlantic Iberian waters, whose limit has been set at 3,955 tonnes (13% below the scientific advice). As well as horse mackerel, whose limit has been set at 55,555 tonnes (in line with the scientific council), a case that should be the norm and not the exception.
It should be noted that there are only two years left to meet the 2020 deadline, and in addition the total coverage of the landing obligation must be guaranteed and the unwanted catches must be minimized, so the challenges continue to be very relevant. Also, as indicated by numerous scientific articles and by the European Commission itself, the Union fleet could substantially improve its economic benefits if the biomass of all the exploited stocks were recovered at sustainable levels.
For these and many other reasons it is extremely important to increase data collection and the monitoring of stocks and move towards the implementation of the CFP that includes, among other obligations, the need to allocate the fishing opportunities using social and environmental criteria. A fact that would guarantee a fairer and more equitable distribution between the different fleets and fishing communities, and would help to protect the most sustainable part of the fleet from an environmental and social point of view.

Desembre_ES-01  Desembre_ES-04Desembre_ES-03  Desembre_ES-02


[i] Poseidon Aquatic Resources Management Ltd. 2017, “Taking Stock: Progress Towards Ending Overfishing in the European Union” (Link).
[ii]  Carpenter, G., Kleinjans, R., Villasante, S., and O’Leary, B. C. 2016. Landing the blame: The influence of EU Member States on quota setting. Marine Policy, 64: 9–15 (Link).
[iii]  Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) (2017). Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-17-04) (Link).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]