El projecte consisteix en l’anàlisi de la situació de les taxes per recollida de residus als 36 municipis de l’AMB. Per aquells sense taxes es formularà una proposta bàsica per a la seva introducció, mentre que per aquells on la taxa per recollida ja existeix, es presentaran propostes de millora i harmonització. Totes les propostes tindran en compte l’existència de la TMTR, que ha de ser consistent amb les taxes municipals per recollida.

autoria

ENT environment & management

data

2020-2021

client

Àrea Metropolitana de Barcelona