El projecte va consistir en la redacció, conjuntament amb Haizea Ikerketa, S.L., d’unes directrius sobre gestió de residus municipals per a l’Ajuntament de Donostia, que permetessin oferir alternatives a les propostes de construir una incineradora al municipi. Es posà especial èmfasi en la possible recollida de la fracció orgànica i dels residus especials. Així mateix es va dissenyar la implantació d’una recollida porta a porta de voluminosos en el barri d’Amara.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]

El proyecto consistió en la redacción, conjuntamente con Haizea Ikerketa, S.L., de unas directrices sobre gestión de residuos municipales para el Ayuntamiento de Donostia (San Sebastián), que permitieran ofrecer alternativas a las propuestas de construir una incineradora en el municipio. Se puso especial énfasis en la posible recogida de la fracción orgánica y de los residuos especiales. Asimismo, se diseñó la implantación de una recogida puerta a puerta de residuos voluminosos en el barrio de Amara.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Ayuntamiento de Donostia[/client_es]The project consisted of preparing, together with Haizea Ikerketa, SL, the guidelines on municipal waste management for the city of Donostia – San Sebastián (Basque Country), which provided alternatives to the proposed construction of an incineration plant in the city. Special emphasis was placed on the possible collection of organic and special waste. The report also addressed the possible implementation of a door to door collection system of bulky waste in the district of Amara.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2005[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Donostiako Udala