L’any 2011, l’Agència de Residus de Catalunya va encarregar a ENT una diagnosi sobre la prevenció del paper no envàs. L’objectiu d’aquest projecte era l’elaboració de propostes de prevenció del paper no envàs a Catalunya a partir d’una diagnosi de la generació d’aquest residu a Catalunya, de l’anàlisi de les principals normatives aplicables en aquest àmbit (en particular la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya), i de l’anàlisi d’experiències nacionals i internacionals de prevenció del paper no envàs.

El projecte consisteix en una anàlisi de com la composició de les entrades d’aigua a les plantes de tractament d’aigües residuals afecta la caracterització analítica dels fluxos de sortida: aigua neta i fangs de depuració, centrant-se particularment en metalls pesats.

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Comissió Europea