L’objectiu d’aquest encàrrec realitzat per l’Agència de Residus de Catalunya a ENT va ser l’elaboració d’un annex al Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007 – 2012.

L’estudi va estimar mitjançant diverses tècniques d’anàlisi estadístic i economètric el cost que suposaria per als municipis catalans assolir els objectius que estableix el nou Programa en termes de recollida i tractament de residus, així com en comunicació ambiental.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Agència de Residus de Catalunya