Soroll, pols i olors constitueixen tres vectors de contaminació ambiental els quals fins fa poc temps la gestió ambiental no ha considerat d’importància prioritària, però que cada cop van prenent més rellevància a causa dels efectes negatius que poden tenir sobre les persones. La lluita contra aquestes fonts de contaminació exigeix l’aplicació coordinada d’un seguit de mesures tècniques, administratives, educatives i de gestió.

És per això que el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient va considerar útil oferir als ens locals un catàleg de propostes concretes d’actuació en aquests àmbits.

El catàleg conté un capítol introductori en què s’exposa la principal normativa relacionada amb cadascun dels tres vectors, i un conjunt de vint fitxes en què es presenten de manera sintètica les accions que es poden emprendre des de l’àmbit local i que s’han mostrat o es consideren a priori més eficaces per reduir la contaminació per soroll, pols i olors.

El catàleg es va presentar el maig de 2009, coincidint amb el desè aniversari de la creació del CILMA.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

[link]Consulta el catàleg[/link]

Ruido, polvo y malos olores constituyen tres vectores de contaminación ambiental los cuales hasta hace poco tiempo la gestión ambiental no ha considerado de importancia prioritaria, pero que cada vez van tomando mayor relevancia a causa de los efectos negativos que pueden tener sobre las personas. La lucha contra estas fuentes de contaminación exige la aplicación coordinada de una serie de medidas técnicas, administrativas, educativas y de gestión.

Es por eso que el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient consideró útil ofrecer a los entes locales un catálogo de propuestas concretas de actuación en estos ámbitos.

El catálogo contiene un capítulo introductorio en que se expone la principal normativa relacionada con cada uno de los tres vectores, y un conjunto de veinte fichas en que se presentan de manera sintética las acciones que se pueden emprender desde el ámbito local y que se deben mostrar o se consideran a priori más eficaces para reducir la contaminación por ruido, polvo y malos olores.

El catálogo se presentó el mayo de 2009, coincidiendo con el décimo cumpleaños de la creación del CILMA.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient[/client_es]
[link]Consulta el catálogo[/link]Noise, dust and odours are three ways of environmental pollution which have not received primary attention until recently, but they are increasingly becoming more important because of the negative effects they can have on people. The reduction of these sources of pollution requires the coordinated implementation of a number of technical, administrative, educational and management measures.

That is why the Council for Local Environmental Initiatives (CILMA), in Girona, considered useful to provide a catalog of local concrete proposals for action in these areas.

The catalog contains an introductory section which sets out the main regulations related to the three vectors, and a set of twenty fact sheets that summarise the actions that could be undertaken at the local level.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[client_en]Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient[/client_en]
[link]Acces to the catalog[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient