Aquest treball analitza el procés de redacció i aprovació de la Directiva de la Unió Europea sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Aquesta anàlisi mostra que la Unió Europea s’enfronta a molts desafiaments en els seus processos de elaboració de polítiques. No tots els grups d’interès afectats per la directiva europea tenen les mateixes possibilitats d’introduir els seus punts de vista. El sistema de lobbying, encara que té arrels no democràtiques intrínseques, és capaç d’afectar la directiva final. En aquest treball es posa especial atenció a la qualitat i transparència del procés d’aprovació, i conté un estudi d’algunes de les conseqüències ambientals i econòmiques del problema del procés de governança.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Miquel Ortega Cerdà[/autoria]
[data]2002[/data]
[publicacio]Congrès Europeu d’Ecologia Industrial[/publicacio]
[referencia]Ortega Cerdà, M. (2002) Case study: European Governance and Waste of Electrical and Electronic management. Congrès Europeu d’Ecologia Industrial, Barcelona.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Este trabajo analiza el proceso de redacción y aprobación de la Directiva de la Unión Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este análisis muestra que la Unión Europea se enfrenta a muchos desafíos en sus procesos de elaboración de políticas. No todos los grupos de interés afectados por la directiva europea tienen las mismas posibilidades de introducir sus puntos de vista. El sistema de lobbying, aunque tiene raíces no democráticas intrínsecas, es capaz de afectar la directiva final. En este trabajo se presta especial atención a la calidad y transparencia del proceso de aprobación, y contiene un estudio de algunas de las consecuencias ambientales y económicas del problema del proceso de gobernanza.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Miquel Ortega Cerdà[/autoria_es]
[data_es]2002[/data_es]
[publicacio_es]Congrès Europeu d’Ecologia Industrial[/publicacio_es]
[referencia_es]Ortega Cerdà, M. (2002) Case study: European Governance and Waste of Electrical and Electronic management. Congrès Europeu d’Ecologia Industrial, Barcelona.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]This paper analizes the writing up and aproval process of the European Union Directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This analysis shows that European Union faces many challenges in its policy-making processes. Not all stakeholders affected by the European directive have the same chances to introduce their points of view. Lobbying system although has some intrinsic non-democratic roots is able to affect the final directive. This paper pays special attention to the quality and transparency of the approval process, and contains a study of some of the environmental, and economic consequences of the governance process problem.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Miquel Ortega Cerdà[/autoria_en]
[data_en]2002[/data_en]
[publicacio_en]Congrès Europeu d’Ecologia Industrial[/publicacio_en]
[referencia_en]Ortega Cerdà, M. (2002) Case study: European Governance and Waste of Electrical and Electronic management. Congrès Europeu d’Ecologia Industrial, Barcelona.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Miquel Ortega

data

2002

publicació

Congrès Europeu d’Ecologia Industrial

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2002) Case study: European Governance and Waste of Electrical and Electronic management. Congrès Europeu d’Ecologia Industrial, Barcelona.