L’objectiu d’aquest estudi, encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua, era determinar els beneficis econòmics que s’haurien produït a l’àmbit d’abastament de la dessalinitzadora de la Tordera degut a la millora de la qualitat de l’aigua. L’anàlisi es realitzà a partir dels resultats obtinguts amb la metodologia de costos evitats per a la Regió Metropolitana de Barcelona, establerta en un anterior estudi fet per ENT.

Addicionalment, els resultats es van contrastar amb la realització de 120 enquestes a usuaris domèstics, hotels, restaurants i comerços de l’àmbit d’anàlisi.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2007[/data]

El objetivo de este estudio, encargado por la Agència Catalana de l’Aigua, era determinar los beneficios económicos que se habrían producido en el ámbito de abastecimiento de la desalinizadora de Tordera debido a la mejora de la calidad del agua. El análisis se realizó a partir de los resultados obtenidos con la metodología de costes evitados para la Región Metropolitana de Barcelona, establecida en un anterior estudio hecho por ENT.

Adicionalmente, les resultados se contrastaron con la realización de 120 encuestas a usuarios domésticos, hoteles, restaurantes y comercios del ámbito de análisis.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[client_es]Agència Catalana de l’Aigua[/client_es]The objective of this study, commissioned by the Catalan Water Agency (ACA), was to determine the economic benefits occurred in the area of Tordera due to improved water quality derived from the operation of a new desalination plant. The analysis was based on the results obtained with the avoided cost methodology for the Metropolitan Region of Barcelona, established in a previous study by ENT.

Additionally, results were contrasted with 120 surveys conducted in households, hotels, restaurants and shops in the area of analysis.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2007[/data_en]
[client_en]Agència Catalana de l’Aigua[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Agència Catalana de l’Aigua