Aquest estudi va ser encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de valorar l’impacte econòmic de realitzar restriccions a diversos sectors econòmics en cas que es produís una situació de sequera. En una primera part, es va realitzar una caracterització del consum sectorial d’aigua i de les relacions intersectorials en el consum d’aigua d’abastament a partir de la metodologia Input-output de l’aigua, construint una matriu d’intercanvis d’aigua entre sectors econòmics per a l’economia catalana.

En la segona part, es desenvolupà un model d’equilibri general, a partir de les taules Input-output de Catalunya i del model d’oferta de Leontief (o model de Ghosh) per a estimar l’impacte macroeconòmic en cas de restriccions sectorials. Finalment, es realitzaren simulacions per a Catalunya pels casos d’excepcionalitat i emergència.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

Este estudio fue encargado por la Agència Catalana de l’Aigua para valorar el impacto económico de realizar restricciones en diferentes sectores económicos en caso de que se produjera una situación de sequía. En una primera parte se realizó una caracterización del consumo sectorial del agua y de las relaciones intersectoriales en el consumo de agua de abastecimiento a partir de la metodología input – output del agua, construyendo una matriz de intercambios de agua entre sectores económicos para la economía catalana.

En la segunda parte se desarrolló un modelo de equilibrio general, a partir de las tablas input – output de Cataluña y del modelo de oferta de Leontief (o modelo de Ghosh) para estimar el impacto macroeconómico en caso de restricciones sectoriales, finamente se realizaron simulaciones para Cataluña para los casos de excepcionalidad y emergencia.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Agència Catalana de l’Aigua[/client_es]This study was commissioned by the Catalan Water Agency (ACA) to assess the economic impact of water restrictions in different economic sectors considering a drought situation. In the first part of the report, an analysis of sectoral water consumption was performed, and then intersectoral relations in terms of water consumption were considered using a water input-output methodology, by building a water exchange matrix between economic sectors for the Catalan economy.

In the second part, a general equilibrium model was developed, based on the input-output tables for Catalonia and on the Leontief supply model (or Ghosh model) to estimate the macroeconomic impact in case of sectoral restrictions. Finally, simulations were performed for exceptional and emergency cases for Catalonia.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[client_en]Agència Catalana de l’Aigua[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Agència Catalana de l’Aigua