Marc Iriani Bordas | ENT
El passat 26 d’octubre va tenir lloc la presentació de les memòries de Joan Martínez Alier “Demà serà un altre dia: Una vida fent economia ecològica i ecologia política” i del llibre “Plurivers: Un diccionari de postdesenvolupament” de Federico di Maria al casal popular La Traüna de Santa Maria de Palautordera, on resideixen ambdós autors. La presentació va esdevenir un repàs de la història de l’ecologia política i l’economia ecològica (amb acompanyament musical). A continuació us presentem un breu resum de la presentació, tot destacant algunes de les principals idees recollides als llibres:
“Que és això del Plurivers?” es demanava Federico per introduir el llibre. Enfront de cada una de les successives crisis del capitalisme, explica, hi ha hagut històricament dues respostes.
La resposta oficial anunciada contínuament, basada en el concepte de desenvolupament, sota el qual s’amaga el creixement econòmic en les seves diverses accepcions (de vegades sostenible, humà, net, verd o inclusiu), recolzat en el “bussiness as usual” amb pinzellades d’economia verda o circular. En general ha estat una resposta que ens porta a una ampliació i un aprofundiment de les mateixes formes de fer causants de les mateixes crisis. La idea del desenvolupament va ser introduïda després de la guerra mundial per Truman, posant per una banda els països desenvolupats i per l’altra els que no ho estaven, com si ho haguessin triat lliurement, com si la història d’èxit fos unidimensional. Neix d’una visió colonialista on alguns han trobat la via correcta, i d’altres han d’esforçar-se per arribar-hi.
Per altra banda trobem els relats crítics al model dominant. Principalment impulsats des dels moviments ecologistes, feministes i anticolonialistes que rebutgen la idea del desenvolupament com un concepte que amaga la història i les relacions d’explotació. Però van més enllà. Desenvolupen narratives pròpies i experiències pràctiques per no quedar-se tan sols a la crítica, argumenta Federico, que sembla respondre a Zizek quan diu que les millors anàlisis marxistes són sempre de derrotes. En aquest context, trobem les resistències crítiques al model dominant, una multiplicitat d’alternatives construïdes als intersticis del sistema que ho impregna gairebé tot. El plurivers és aquesta suma de realitats que es resisteixen a desaparèixer.
“Quina és la vida que mereix ser viscuda?” es planteja l’autora Amaia Pérez Orozco. Els múltiples autors de Plurivers (més de 100 articles) pretenen respondre aquesta pregunta. El format triat per fer-ho és el d’un diccionari, que dedica un capítol a cada concepte, ja que com deien els situacionistes: “el llenguatge és la casa del ser”. “Ells van voler fer un diccionari i es van quedar al prefaci i jo ja en duc dos diccionaris” bromejava Federico fent referència a “Decreixement: vocabulari per a una nova era”.
La presentació de Joan va començar amb la cançó “A pesar de voce” de Chico Buarque, que conté les paraules que donen títol a les memòries “Demà serà un altre dia”. A continuació va explicar que la seva vida es divideix en tres parts i es va disculpar per haver escrit “un llibre desorganitzat”, ja que no les explica de forma cronològica.
La primera part compren la seva joventut, centrada en les publicacions sobre injustícies agràries i els seus estudis a Anglaterra. Coincideix aquest període, des del 39 (un any dolent per néixer com diu ell mateix) fins al 75, amb el període més fosc de l’estat modern. Aquesta cançó, doncs, és representativa d’aquesta etapa a la qual, durant el franquisme, “la gent parlava de costat i mirant cap avall”.
La segona etapa està marcada per la seva decepció davant la manca de “justícia transicional” fruit de l‘autoamnistia franquista i transcorre al llarg de trenta-tres anys durant els quals es desenvolupa la seva experiència com a professor i investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una època on juga un rol cabdal en el desplegament de la disciplina de l’economia ecològica, de l’ecologia política i el sorgiment i consolidació dels estudis de ciències ambientals a Catalunya. La música que va acompanyar aquesta etapa a la presentació va ser La Varsoviana.
La tercera part comença el 2007 i va lligada a la creixent col·laboració amb organitzacions de justícia ambiental i amb el grup format al voltant del que denomina l’Escola de Barcelona d’ecologia política, decreixement i justícia ambiental.
També va aprofitar per anunciar el seu proper llibre “Terra, aigua, aire i llibertat”. Un compendi de lluites ecologistes arreu del món, seguint l’empenta de l’Atlas d’(in)justícia ambiental. La darrera cançó va ser “Poramboke”, terme que representa la idea dels béns comuns en l’idioma tamil, interpretada per TM Krishna.
L’esdeveniment es va tancar amb la presentació de la Coordinadora per a la salvaguarda del Montseny, reafirmant la reivindicació dels vincles entre els investigadors i els activistes de la lluita pel territori, combinant teoria i pràctica per a la defensa del medi ambient.
Des d’ENT volem aprofitar aquesta editorial per felicitar els autors i celebrar la publicació dels dos nous llibres, publicats per l’editorial Icaria, que ens ofereixen valuosos espais de reflexió crítica i proposta d’alternatives.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Marc Iriani Bordas | ENT
El pasado 26 de octubre tuvo lugar la presentación de las memorias de Joan Martínez Alier “Mañana será otro día: Una vida haciendo economía ecológica y ecología política” y del libro “Pluriverso: Un diccionario de posdesarrollo” de Federico di María en el casal popular La Traüna de Santa Maria de Palautordera, donde residen ambos autores. La presentación se convirtió en un repaso de la historia de la ecología política y la economía ecológica (con acompañamiento musical). A continuación, presentamos un breve resumen de la presentación, destacando algunas de las principales ideas recogidas en los libros:
“¿Qué es eso del pluriverso?” Se preguntaba Federico para introducir el libro. Frente a cada una de las sucesivas crisis del capitalismo, explica, ha habido históricamente dos respuestas.
La respuesta oficial anunciada continuamente, basada en el concepto de desarrollo, bajo el que se esconde el crecimiento económico en sus diversas acepciones (a veces sostenible, humano, limpio, verde o inclusivo), apoyado en el “business as usual” con pinceladas de economía verde o circular. En general ha sido una respuesta que nos lleva a una ampliación y una profundización de las formas de hacer causantes de las mismas crisis. La idea del desarrollo fue introducida después de la guerra mundial por Truman, poniendo por un lado los países desarrollados y por el otro los que no lo estaban, como si lo hubieran elegido libremente, como si la historia de éxito fuera unidimensional. Nace de una visión colonialista donde algunos han encontrado la vía correcta, y otros deben esforzarse por llegar.
Por otro lado encontramos los relatos críticos al modelo dominante. Principalmente impulsados ​​desde los movimientos ecologistas, feministas y anticolonialistas que rechazan la idea del desarrollo como un concepto que esconde la historia y las relaciones de explotación. Pero van más allá. Desarrollan narrativas propias y experiencias prácticas para no quedarse sólo en la crítica, argumenta Federico, que parece responder a Zizek cuando dice que los mejores análisis marxistas son siempre de derrotas. En este contexto, encontramos las resistencias críticas al modelo dominante, una multiplicidad de alternativas construidas en los intersticios del sistema que lo impregna casi todo. El pluriverso es esta suma de realidades que se resisten a desaparecer.
“¿Cuál es la vida que merece ser vivida?” Se plantea la autora Amaia Pérez Orozco. Los múltiples autores de pluriverso (más de 100 artículos) pretenden responder a esta pregunta. El formato elegido para hacerlo es el de un diccionario, que dedica un capítulo a cada concepto, ya que como decían los situacionistas: “el lenguaje es la casa del ser”. “Ellos quisieron hacer un diccionario y se quedaron en el prefacio y yo ya llevo dos diccionarios” bromeaba Federico haciendo referencia a “Decrecimiento: vocabulario para una nueva era”.
La presentación de Joan comenzó con la canción “A pesar de voce” de Chico Buarque, que contiene las palabras que dan título a las memorias “Mañana será otro día”. A continuación explicó que su vida se divide en tres partes y se disculpó por haber escrito “un libro desorganizado”, ya que no las explica de forma cronológica.
La primera parte comprende su juventud, centrada en las publicaciones sobre injusticias agrarias y sus estudios en Inglaterra. Coincide este periodo, desde el 39 (un año malo para nacer como dice él mismo) hasta el 75, con el período más oscuro del estado moderno. Esta canción, pues, es representativa de esta etapa en la que, durante el franquismo, “la gente hablaba de lado y mirando hacia abajo”.
La segunda etapa está marcada por su decepción ante la falta de “justicia transicional” fruto del autoamnistía franquista y transcurre a lo largo de treinta y tres años durante los cuales se desarrolla su experiencia como profesor e investigador en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una época donde juega un rol primordial en el desarrollo de la disciplina de la economía ecológica, de la ecología política y el surgimiento y consolidación de los estudios de ciencias ambientales. La música que acompañó esta etapa la presentación fue la Varsoviana.
La tercera parte comienza en 2007 y ligada a la creciente colaboración con organizaciones de justicia ambiental y con el grupo formado alrededor de lo que denomina la Escuela de Barcelona de ecología política, decrecimiento y justicia ambiental.
También aprovechó para anunciar su próximo libro “Tierra, agua, aire y libertad”. Un compendio de luchas ecologistas en todo el mundo, siguiendo el empuje del Atlas de (in)justicia ambiental. La última canción fue “Poramboke”, término que representa la idea de los bienes comunes en el idioma tamil, interpretada por TM Krishna.
El evento se cerró con la presentación de la Coordinadora para la salvaguarda del Montseny, reafirmando la reivindicación de los vínculos entre los investigadores y los activistas de la lucha por el territorio, combinando teoría y práctica para la defensa del medio ambiente.
Desde ENT queremos aprovechar esta editorial para felicitar a los autores y celebrar la publicación de los dos nuevos libros, publicados por la editorial Icaria, que nos ofrecen valiosos espacios de reflexión crítica y propuesta de alternativas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]