Els mecanismes que fan possible el creixent procés de globalització són diversos i desigualment coneguts. Alguns actors com les transnacionals o organitzacions multilaterals com el Banc Mundial o l’FMI són ja populars i els podem trobar regularment en els mitjans de comunicació. No obstant això perquè una empresa transnacional vengui o s’implanti en un país llunyà al seu país d’origen cal que hi participin altres actors, menys coneguts, però que en ser imprescindibles són coresponsables dels avantatges o desavantatges de les activitats finalment realitzades per les transnacionals . Conèixer i entendre tots els mecanismes d’internalització és bàsic per evitar els impactes negatius, ja siguin ambientals, socials o econòmics, que en ocasions produeixen les transnacionals, molt especialment quan actuen en els països amb menys recursos i capacitat per defensar els seus propis interessos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Miquel Ortega Cerdà[/autoria]
[data]2005[/data]
[publicacio]Ecología Política[/publicacio]
[referencia]Ortega Cerdà, M. (2005) Una cara oculta de la Globalización: ECAs, deuda externa y deuda ecológica. Ecología Política, 28, p.25-33.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Los mecanismos que hacen posible el creciente proceso de globalización son diversos y desigualmente conocidos. Algunos actores como las transnacionales u organizaciones multilaterales como el Banco Mundial o el FMI son ya populares y los podemos encontrar regularmente en los medios de comunicación. No obstante para que una empresa transnacional venda o se implante en un país lejano a su país de origen es necesario que participen otros actores, menos conocidos, pero que al ser imprescindibles son corresponsables de las ventajas o desventajas de las actividades finalmente realizadas por las trasnacionales. Conocer y entender todos los mecanismos de internalización es básico para evitar los impactos negativos, ya sean ambientales, sociales o económicos, que en ocasiones producen las transnacionales, muy especialmente cuando actúan en los países con menos recursos y capacidad para defender sus propios intereses.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Miquel Ortega Cerdà[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[publicacio_es]Ecología Política[/publicacio_es]
[referencia_es]Ortega Cerdà, M. (2005) Una cara oculta de la Globalización: ECAs, deuda externa y deuda ecológica. Ecología Política, 28, p.25-33.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Miquel Ortega

data

2005

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2005) Una cara oculta de la Globalización: ECAs, deuda externa y deuda ecológica. Ecología Política, 28: 25-33.