Segons un nou informe publicat per Seas at Risk i BirdLife Europe (en el qual la Fundació ENT ha tingut l’oportunitat de col·laborar), els fons de la Unió Eeuropea (UE) destinats a combatre la sobrepesca estan fent exactament el contrari: impulsant l’excés de capacitat i la sobrepesca de la flota.
Tot i que el “cessament temporal” de la pesca, és a dir, les vedes temporals finançades per la UE estan destinades en principi per ser una mesura de conservació per ajudar a recuperar les poblacions de peixos, l’informe revela la seva ineficiència en reduir la capacitat pesquera i donar suport als esforços de conservació marina. Més concretament, l’informe il·lustra com s’està utilitzant aquesta mesura per mantenir tant la capacitat de la flota com la sobrepesca.
De fet, la sobrepesca segueix afectant nombroses poblacions de peixos (algunes de les quals estan sent explotades més enllà dels seus límits ecològics de seguretat). Segons l’informe de 2019 del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de Pesca de la UE (STECF) [1], més del 40% de les poblacions de peixos a l’Atlàntic Nord-Oriental i vora el 80% a la Mediterrània estan sobreexplotades. Un fet que no només afecta la biodiversitat i la salut dels ecosistemes marins, sinó també la productivitat i rendibilitat econòmica de les flotes pesqueres afectades.
Les negociacions sobre els propers set anys de Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) han entrat en la seva etapa final. Una etapa en què es prendran decisions clau, entre les quals, el manteniment o la reintroducció en el futur paquet financer del FEMP de determinats subsidis que podrien ser perjudicials per al medi ambient i la recuperació dels oceans.
Per això, eliminar les subvencions a la pesca nocives per al medi ambient de la legislació de la UE és un pas essencial per aconseguir mars i oceans saludables per a 2030, tal com han sol·licitat més de 100 ONG a través del Manifest Blau [2]. D’altra banda, la recent avaluació global de l’ONU sobre l’estat de la biodiversitat assenyala els subsidis pesquers nocius com un dels principals impulsors del col·lapse ecològic de la biodiversitat marina i de la mala gestió de la pesca [3]. Però a més de tot l’anterior, la comunitat científica internacional també està fent sonar l’alarma sobre la necessitat de prohibir els subsidis pesquers perjudicials per al medi marí [4]. Si no fos així, s’estaria incomplint a més amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, concretament l’objectiu 14.6 que, entre altres, indica la prohibició d’aquí al 2020 de certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la sobrecapacitat i a la pesca excessiva [5].
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Descarregar l’informe: Ending “Temporary Cessation” for Good – How an EU Subsidy is Driving Overfishing[/link]Según un nuevo informe publicado por Sea at Risk y BirdLife Europe (en el que la Fundació ENT ha tenido la oportunidad de colaborar), los fondos de la Unión Europea (UE) destinados a combatir la sobrepesca están haciendo exactamente lo contrario: impulsando el exceso de capacidad y la sobrepesca de la flota.
Aunque el “cese temporal” de la pesca, es decir, las vedas temporales financiadas por la UE están destinadas en principio a ser una medida de conservación para ayudar a recuperar las poblaciones de peces, el informe revela su ineficiencia en reducir la capacidad pesquera y apoyar los esfuerzos de conservación marina. Más concretamente, el informe ilustra cómo se está utilizando esta medida para mantener tanto la capacidad de la flota como la sobrepesca.
De hecho, la sobrepesca sigue afectando numerosas poblaciones de peces (algunas de las cuales están siendo explotadas más allá de los límites ecológicos de seguridad). Según el informe de 2019 del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca de la UE (STECF) [1], más del 40% de las poblaciones de peces en el Atlántico nororiental y cerca del 80% en el Mediterráneo están sobreexplotadas. Un hecho que no solo afecta la biodiversidad y la salud de los ecosistemas marinos, sino también la productividad y rentabilidad económica de las flotas afectadas.
Las negociaciones sobre los próximos siete años del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) han entrado en su etapa final. Una etapa en la que se tomarán decisiones clave, entre las cuales, el mantenimiento o la reintroducción en el futuro paquete financiero del FEMP de determinados subsidios que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente y la recuperación de los océanos.
Por ello, eliminar las subvenciones a la pesca nocivas para el medio ambiente de la legislación de la UE es un paso esencial para lograr mares y océanos saludables para 2030, tal y como han solicitado más de 100 ONG a través del Manifiesto Azul [2]. Por otro lado, la reciente evaluación global de la ONU sobre el estado de la biodiversidad señala a los subsidios pesqueros dañinos como uno de los principales impulsores del colapso ecológico de la biodiversidad marina y de la mala gestión de la pesca [3]. Pero además de todo lo anterior, la comunidad científica internacional también está haciendo sonar la alarma sobre la necesidad de prohibir los subsidios pesqueros perjudiciales para el medio marino [4]. De no ser así, se estaría incumpliendo además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, concretamente la meta 14.6 que, entre otros, indica la prohibición de aquí a 2020 de ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y pesca excesiva [5].
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Descargar el informe: Ending “Temporary Cessation” for Good – How an EU Subsidy is Driving Overfishing[/link]