Aquesta trobada va tenir lloc el passat 5 de juny a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona. La trobada va ser organitzada per ENT Environment and Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el marc dels projectes Naturvation (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea.
L’esdeveniment va formar part de les iniciatives “EU Green Week 2018” i la “European Sustainable Development Week” i va tenir com a objectiu principal l’anàlisi dels beneficis de les cobertes verdes com a solucions basades en la natura en ciutats compactes com a Barcelona, posant especial atenció al seu potencial per a la inclusió social de col·lectius vulnerables.
El programa va incloure diverses presentacions sobre els següents temes: les polítiques d’implantació de cobertes verdes a l’Ajuntament de Barcelona (p.e., ajudes a la rehabilitació; ordenança de cobertes verdes en estudi; concurs de cobertes verdes); les barreres tècniques, socials, econòmiques i legals per a la implementació de cobertes verdes; i les principals característiques de l’hort en coberta de l’edifici de l’IMPD.
De fet, un dels punts a destacar d’aquest esdeveniment va ser la visita guiada a l’hort al terrat de l’IMPD. Els participants van tenir l’oportunitat de interactuar amb els usuaris d’aquest hort –sobretot persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental– en relació a aspectes com a la seva percepció sobre la importància d’aquesta iniciativa. L’hort al terrat va ser implementat l’any 2015 amb quatre objectius principals: crear un espai que aporta beneficis per als seus usuaris pel que fa a les dimensions lúdica, formativa i relacional; aprofitar espais municipals amb poc ús o en desús; contribuir a fomentar una ciutat més verda; i promoure la producció sostenible d’aliments. Un dels aspectes positius d’aquest projecte es relaciona amb l’apoderament de persones amb discapacitat que treballen en l’hort al terrat, considerant que una part significativa de la producció es destina a menjadors socials i bancs d’aliments.
L’última part de la trobada va incloure un taller que es va centrar en l’anàlisi dels beneficis aportats per a les cobertes verdes urbanes, entre altres: regulació tèrmica, control d’escorrentia, hàbitat i pol·linització, i cohesió i inclusió social.

GW Signature 2018 PE EN

14162-logo-semaine-europeenne-DD -vecto

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Naturvation project[/link] [link]ENABLE project[/link]Este encuentro tuvo lugar el pasado 5 de junio en el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) del Ayuntamiento de Barcelona. El encuentro fue organizado por ENT Environment and Management y el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el marco de los proyectos Naturvation (Nature-based Urban Innovation) y ENABLE (Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions) de los programas Horizon 2020 y BiodivERsA de la Comisión Europea.
El evento formó parte de las iniciativas “EU Green Week 2018” y la “European Sustainable Development Week” y tuvo como objetivo principal el análisis de los beneficios de las cubiertas verdes como soluciones basadas en la naturaleza en ciudades compactas como en Barcelona, ​​poniendo especial atención a su potencial para la inclusión social de colectivos vulnerables.
El programa incluyó varias presentaciones sobre los siguientes temas: las políticas de implantación de cubiertas verdes en el Ayuntamiento de Barcelona (p.e., ayudas a la rehabilitación; ordenanza de cubiertas verdes en estudio; concurso de cubiertas verdes); las barreras técnicas, sociales, económicas y legales para la implementación de cubiertas verdes; y las principales características del huerto en cubierta del edificio del IMPD.
De hecho, uno de los puntos a destacar de este evento fue la visita guiada en el huerto en la azotea del IMPD. Los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con los usuarios de este huerto -sobretodo personas con discapacidad intelectual y/o problemas de salud mental- en relación a aspectos como su percepción sobre la importancia de esta iniciativa. El huerto en la azotea fue implementado en 2015 con cuatro objetivos principales: crear un espacio que aporta beneficios para sus usuarios con respecto a las dimensiones lúdica, formativa y relacional; aprovechar espacios municipales con poco uso o en desuso; contribuir a fomentar una ciudad más verde; y promover la producción sostenible de alimentos. Uno de los aspectos positivos de este proyecto se relaciona con el empoderamiento de personas con discapacidad que trabajan en el huerto en la azotea, considerando que una parte significativa de la producción se destina a comedores sociales y bancos de alimentos.
La última parte del encuentro incluyó un taller que se centró en el análisis de los beneficios aportados por las cubiertas verdes urbanas, entre otros: regulación térmica, control de escorrentía, hábitat y polinización, y cohesión e inclusión social.

GW Signature 2018 PE EN

14162-logo-semaine-europeenne-DD -vecto
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Naturvation project[/link] [link]ENABLE project[/link]