Aquesta trobada va tenir lloc el passat 5 de juny a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona. La trobada va ser organitzada per ENT Environment and Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el marc dels projectes Naturvation (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea.

L’esdeveniment va formar part de les iniciatives “EU Green Week 2018” i la “European Sustainable Development Week” i va tenir com a objectiu principal l’anàlisi dels beneficis de les cobertes verdes com a solucions basades en la natura en ciutats compactes com a Barcelona, posant especial atenció al seu potencial per a la inclusió social de col·lectius vulnerables.

El programa va incloure diverses presentacions sobre els següents temes: les polítiques d’implantació de cobertes verdes a l’Ajuntament de Barcelona (p.e., ajudes a la rehabilitació; ordenança de cobertes verdes en estudi; concurs de cobertes verdes); les barreres tècniques, socials, econòmiques i legals per a la implementació de cobertes verdes; i les principals característiques de l’hort en coberta de l’edifici de l’IMPD.

De fet, un dels punts a destacar d’aquest esdeveniment va ser la visita guiada a l’hort al terrat de l’IMPD. Els participants van tenir l’oportunitat de interactuar amb els usuaris d’aquest hort –sobretot persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental– en relació a aspectes com a la seva percepció sobre la importància d’aquesta iniciativa. L’hort al terrat va ser implementat l’any 2015 amb quatre objectius principals: crear un espai que aporta beneficis per als seus usuaris pel que fa a les dimensions lúdica, formativa i relacional; aprofitar espais municipals amb poc ús o en desús; contribuir a fomentar una ciutat més verda; i promoure la producció sostenible d’aliments. Un dels aspectes positius d’aquest projecte es relaciona amb l’apoderament de persones amb discapacitat que treballen en l’hort al terrat, considerant que una part significativa de la producció es destina a menjadors socials i bancs d’aliments.

L’última part de la trobada va incloure un taller que es va centrar en l’anàlisi dels beneficis aportats per a les cobertes verdes urbanes, entre altres: regulació tèrmica, control d’escorrentia, hàbitat i pol·linització, i cohesió i inclusió social.

Naturvation project

ENABLE project