La campanya, impulsada per la Fundació ENT, l’Associació Naturalistes de Girona i Espai Ambiental, té per objectiu conscienciar a la població sobre el malbaratament alimentari.
Cada any es llencen a Catalunya més de 250.000 tones d’aliments, fet que suposa un malbaratament de recursos naturals i importants pèrdues econòmiques. Aquest és el mal que la campanya impulsada per aquestes tres entitats, i que s’estendrà fins el proper mes de setembre, vol posar de relleu i denunciar.
Volen que surtin a la llum les causes del malbaratament alimentari, relacionades amb la pèrdua de valor ambiental, cultural i econòmic dels aliments. Volen sensibilitzar a la població sobre la importància que té el tipus de consum que fem, sobre el malbaratament alimentari i la pèrdua de valor dels aliments.
Pels col·lectius impulsors, és important comprendre el seu valor: Ambiental: perquè s’utilitzen molts recursos per a produir-los (aigua, adobs, maquinària) i quan es llencen esdevenen un residu que cal gestionar. Cultural i social: perquè els aliments (cultivar-los, cuinar-los menjar-los) són al centre de la cultura i de la identitat dels pobles. En moments de crisi com l’actual, els aliments també tenen un valor social important. Econòmic: perquè el consum d’aliments és una de les principals despeses econòmiques de les famílies, que a més ajuda a sostenir el sector agroalimentari. El malbaratament d’aliments suposa una pèrdua de centenars de milers d’euros a l’any a Catalunya.
La primera activitat, un taller d’aprofitament d’aliments
Amb la finalitat de lluitar contra el malbaratament alimentari han obert un espai web (www.elvalordelsaliments.cat) que s’anirà omplint de dades i continguts, així com anunciarà les diferents activitats i accions que es duran a terme en el marc de la campanya. Les activitats emmarcades dins la campanya van des de l’impuls de circuit estable d’aprofitament solidari d’excedents del petit comerç gironí, xerrades divulgatives sobre el valor dels aliments a entitats que ho demanin, formació sobre prevenció del malbaratament al sector de l’Hostaleria de Girona, àpats d’aprofitament o espigolades.
La primera tindrà lloc aquest mateix dijous a la Universitat de Girona, on l’Associació Naturalistes de Girona impartirà un taller d’aprofitament d’aliments en el marc de la I Jornada del Pla UdG Saludable (http://ow.ly/LqtMU). Al taller d’aprofitament, que es realitzarà amb els aliments rebutjats del petit comerç gironí, es podrà aprendre tot un seguit de receptes per no haver de llençar menjar.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La campaña, impulsada por la Fundació ENT, la asociación Naturalistes de Girona y Espai Ambiental, tiene por objetivo concienciar a la población sobre el derroche alimentario.
Cada año se tiran en Cataluña más de 250.000 toneladas de alimentos, lo que supone un derroche de recursos naturales e importantes pérdidas económicas. Este es el mal que la campaña impulsada por estas tres entidades, y que se extenderá hasta el próximo mes de septiembre, quiere poner de relieve y denunciar.
Quieren que salgan a la luz las causas del derroche alimentario, relacionadas con la pérdida de valor ambiental, cultural y económico de los alimentos. Quieren sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene el tipo de consumo que hacemos, sobre el derroche alimentario y la pérdida de valor de los alimentos.
Por los colectivos impulsores, es importante comprender su valor:
Ambiental: porque se utilizan muchos recursos para producirlos (agua, abonos, maquinaria) y cuando se tiran se convierten en un residuo que hay que gestionar.
Cultural y social: para que los alimentos (cultivarlos, cocinarlos comerlos) están en el centro de la cultura y de la identidad de los pueblos. En momentos de crisis como el actual, los alimentos también tienen un valor social importante.
Económico: porque el consumo de alimentos es una de las principales gastos económicos de las familias, que además ayuda a sostener el sector agroalimentario. El despilfarro de alimentos supone una pérdida de cientos de miles de euros al año en Cataluña.
La primera actividad, un taller de aprovechamiento de alimentos
Con el fin de luchar contra el despilfarro alimentario han abierto un espacio web (www.elvalordelsaliments.cat) que se irá llenando de datos y contenidos, así como anunciará las diferentes actividades y acciones que se llevarán a cabo en el marco de la campaña . Las actividades enmarcadas en la campaña van desde el impulso de circuito estable de aprovechamiento solidario de excedentes del pequeño comercio gerundense, charlas divulgativas sobre el valor de los alimentos a entidades que lo soliciten, formación sobre prevención del despilfarro en el sector de la Hostelería de Girona, comidas de aprovechamiento o espigadas.
La primera tendrá lugar este mismo jueves en la Universidad de Girona, donde la Asociación Naturalistas de Girona impartirá un taller de aprovechamiento de alimentos en el marco de la I Jornada del Plan UdG Saludable (http://ow.ly/LqtMU). En el taller de aprovechamiento, que se realizará con los alimentos rechazados del pequeño comercio gerundense, se podrá aprender una serie de recetas para no tener que tirar comida.