Aquesta tesi compara les estadístiques de dues bases de dades d’incendis forestals, de Catalunya i Ontario (Canadà), amb els resultats d’un model cel·lular autòmat d’incendis forestals. Es troben fortes similituds en les estadístiques sobre freqüències de distribució de les àrees cremades, seguint una distribució power-law en tots els casos. Tant en el model com en la realitat, al voltant de la meitat de la superfície cremada és causada pel 10 – 15% dels incendis més grans registrats. De l’estudi es deriven algunes directrius pel que fa a la validació dels models sobre incendis forestals, a la prescripció d’incendis forestals i pel que fa a les prioritats en matèria d’extinció d’incendis.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2001[/data]
[publicacio]King’s College[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2001) Time Series Analysis: Comparing a Forest- Fire Cellular-Automata Model to Real Forest-Fire Datasets. Master’s Dissertation. King’s College, London.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Esta tesis compara las estadísticas de dos bases de datos de incendios forestales, de Cataluña y Ontario (Canadá), con los resultados de un modelo celular autómata de incendios forestales. Se encuentran fuertes similitudes en las estadísticas sobre frecuencias de distribución de las áreas quemadas, siguiendo una distribución power-law en todos los casos. Tanto en el modelo como en la realidad, alrededor de la mitad de la superficie quemada es causada por el 10 – 15% de los incendios más grandes registrados. Del estudio se derivan algunas directrices en cuanto a la validación de los modelos sobre incendios forestales, a la prescripción de incendios forestales y en cuanto a las prioridades en materia de extinción de incendios.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2001[/data_es]
[publicacio_es]King’s College[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2001) Time Series Analysis: Comparing a Forest- Fire Cellular-Automata Model to Real Forest-Fire Datasets. Master’s Dissertation. King’s College, London.[/referencia_es]This dissertation compares the statistics of two forest-fire databases from Catalonia and Ontario (Canada), with the results from a forest-fire cellular-automata model. Strong similarities are found regarding the frequency-area statistics, following a power-law distribution in all cases. In both model and reality, around half of the overall burned area are found to be caused by fires less than 10-15% the biggest recorded ones. Some guidelines are derived regarding validation of forest-fire models, forest-fire prescription and fire-extinction priorities.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2001[/data_en]
[publicacio_en]King’s College[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2001) Time Series Analysis: Comparing a Forest- Fire Cellular-Automata Model to Real Forest-Fire Datasets. Master’s Dissertation. King’s College, London.[/referencia_en]

autoria

Ignasi Puig

data

2001

publicació

King’s College, London

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2001) Time Series Analysis: Comparing a Forest- Fire Cellular-Automata Model to Real Forest-Fire Datasets. Master’s Dissertation. King’s College, London.