L’objectiu d’aquest treball és analitzar el paper dels indicadors de sostenibilitat quan es consideren com a elements discursius sobre sostenibilitat. Els indicadors de sostenibilitat tenen la particularitat de tenir una aparença científica objectiva, i argumenten que això permet als seus usuaris enllaçar els enunciats de sostenibilitat amb el discurs científic, que és una de les principals fonts actuals de legitimitat. Gràcies a aquesta capacitat de legitimació, els indicadors de sostenibilitat juguen un paper important en el discurs de sostenibilitat. Per explicar el seu paper en la nostra societat s’explora la forma com es relacionen amb l’acció política, el poder i el discurs sostenibilitat.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Miquel Ortega Cerdà[/autoria]
[data]2005[/data]
[publicacio]European Meeting of Ecological Economics[/publicacio]
[referencia]Ortega Cerdà, M. (2005) Sustainability indicators as discursive elements. European Meeting of Ecological Economics. Lisboa.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El objetivo de este trabajo es analizar el papel de los indicadores de sostenibilidad cuando se consideran como elementos discursivos sobre sostenibilidad. Los indicadores de sostenibilidad tienen la particularidad de tener una apariencia científica objetiva, y argumentan que esto permite a sus usuarios enlazar los enunciados de sostenibilidad con el discurso científico, que es una de las principales fuentes actuales de legitimidad. Gracias a esta capacidad de legitimación, los indicadores de sostenibilidad juegan un papel importante en el discurso de sostenibilidad. Para explicar su papel en nuestra sociedad se explora la forma en que se relacionan con la acción política, el poder y el discurso sostenibilidad.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Miquel Ortega Cerdà[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[publicacio_es]European Meeting of Ecological Economics[/publicacio_es]
[referencia_es]Ortega Cerdà, M. (2005) Sustainability indicators as discursive elements. European Meeting of Ecological Economics. Lisboa.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]The objective of this paper is to analyse the role of sustainability indicators when considered as discursive elements of the sustainability discourse. Sustainability indicators have the particularity of having a scientific-objective appearance, and we argue that this allows their users to link sustainability utterances with the scientific discourse, which is one today’s main sources of legitimacy. Thanks to this legitimisation capacity, sustainability indicators play a major role in sustainability discourse. In order to explain their role in our society we explore how they are related to political action, power and the sustainability discourse.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Miquel Ortega Cerdà[/autoria_en]
[data_en]2005[/data_en]
[publicacio_en]European Meeting of Ecological Economics[/publicacio_en]
[referencia_en]Ortega Cerdà, M. (2005) Sustainability indicators as discursive elements. European Meeting of Ecological Economics. Lisboa.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Miquel Ortega

data

2005

publicació

European Meeting of Ecological Economics

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2005) Sustainability indicators as discursive elements. European Meeting of Ecological Economics. Lisboa.