L’Instituto de Estudios Fiscales ha publicat l’informe del projecte “Fiscalidad del Vehículo Eléctrico en España”. El projecte, realitzat per l’investigador de la Fundació ENT Sergio Sastre, va ser finalitzat l’any passat.
El vehicle elèctric està cridat a introduir-se de manera significativa en el parc d’automòbils en els propers anys. Aquest canvi probablement estalviarà grans quantitats de combustibles fòssils en el transport, que al seu torn tindrà una influència directa sobre la demanda d’electricitat i els ingressos procedents de diferents impostos. L’informe analitza les conseqüències d’aquests canvis, així com les eines legals i fiscals disponibles per a les autoritats públiques per evitar efectes no desitjats.
Donada la importància del sector transport pel que fa a la seva contribució en el consum de combustibles fòssils com en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el Pla d’Estalvi i Diversificació Energètica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ha situat la introducció d’aquest tipus de vehicle entre les accions més rellevants. Així, es preveu que el 2020 un 10% del parc automobilístic estigui format per aquests vehicles, que sumarien dos milions i mig d’unitats segons l’estimació del Ministeri. L’informe aborda les conseqüències fiscals de la introducció d’un nombre significatiu de vehicles elèctrics, en termes dels ingressos procedents dels diferents impostos, en el marc de la tributació a escala nacional, regional i local.
El projecte atorgat per l’Instituto de Estudios Fiscales a l’investigador Sergio Sastre de la Fundació ENT, analitza les eines legals per regular la fiscalitat del vehicle elèctric a l’estat. Aquestes eines són clau a curt termini, ja que és previsible que es doni una certa substitució del consum de combustibles cap a l’electricitat que tindrà efectes sobre l’Impost especial sobre hidrocarburs, així com sobre l’Impost sobre l’electricitat. Atès l’actual marc fiscal a Espanya, la introducció d’una gran quantitat de vehicles elèctrics implicarà un canvi en les fonts d’ingressos fiscals procedents dels combustibles fòssils (és a dir, gasolina i dièsel) cap als impostos sobre l’electricitat. D’altra banda, altres impostos (per exemple, els de matriculació, peatges) podrien estar també afectats per aquestes polítiques. Sigui com sigui, en el marc actual, una introducció del vehicle elèctric en els percentatges que pronostica el Ministeri, suposaria un descens global de la recaptació fiscal lligada al transport privat.
L’informe estudia els escenaris de recaptació per aquests impostos així com els efectes sobre el mix elèctric i l’encaix fiscal de les futures “electrolineres” per elaborar propostes de millora a nivell legal i tributari que puguin evitar possibles efectes no desitjats.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta l’Informe[/link]Esta semana el Instituto de Estudios Fiscales ha publicado el informe del proyecto “Fiscalidad del Vehículo Eléctrico en España”. El proyecto, realizado por el investigador de la Fundación ENT Sergio Sastre, finalizó el año pasado.
El vehículo eléctrico está llamado a introducirse de manera significativa en el parque de automóviles en los próximos años. Este cambio probablemente ahorrará grandes cantidades de combustibles fósiles en el transporte, que a su vez tendrá una influencia directa sobre la demanda de electricidad y los ingresos procedentes de diferentes impuestos. El informe analiza las consecuencias de estos cambios, así como las herramientas legales y fiscales disponibles para las autoridades públicas para evitar efectos no deseados.
Dada la importancia del sector transporte en cuanto a su contribución en el consumo de combustibles fósiles como en la emisión de gases de efecto invernadero, el Plan de Ahorro y Diversificación Energética del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha situado la introducción de este tipo de vehículo entre las acciones más relevantes. Así, se prevé que en 2020 un 10% del parque automovilístico esté formado por estos vehículos, que sumarían dos millones y medio de unidades según la estimación del Ministerio. El informe aborda las consecuencias fiscales de la introducción de un número significativo de vehículos eléctricos, en términos de los ingresos procedentes de los diferentes impuestos, en el marco de la tributación a nivel nacional, regional y local.
El proyecto otorgado por el Instituto de Estudios Fiscales al investigador Sergio Sastre de la Fundación ENT, analiza las herramientas legales para regular la fiscalidad del vehículo eléctrico en el estado. Estas herramientas son clave a corto plazo, ya que es previsible que se dé una cierta sustitución del consumo de combustibles hacia la electricidad que tendrá efectos sobre el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, así como sobre el Impuesto sobre la Electricidad. Dado el actual marco fiscal en España, la introducción de una gran cantidad de vehículos eléctricos implicará un cambio en las fuentes de ingresos fiscales procedentes de los combustibles fósiles (es decir, gasolina y diesel) hacia los impuestos sobre la electricidad. Por otra parte, otros impuestos (por ejemplo, los de matriculación, peajes) podrían estar también afectados por estas políticas. Sea como sea, en el marco actual, una introducción del vehículo eléctrico en los porcentajes que pronostica el Ministerio, supondría un descenso global de la recaudación fiscal ligada al transporte privado.
El informe estudia los escenarios de recaudación por estos impuestos así como los efectos sobre el mix eléctrico y el encaje fiscal de las futuras “electrolineras” para elaborar propuestas de mejora a nivel legal y tributario que puedan evitar posibles efectos no deseados.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el Informe[/link]